Ocena brak

Komitet Społeczno - Polityczny RM

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

Komitet ten został utworzony na podstawie rozporządzenia RM z dnia 11 lutego 1997. Obecnie Komitet ten już nie istnieje. W jego skład wchodzili: Minister Edukacji Narodowej, Minister Kultury i Sztuki, Minister Pracy i Polityki Socjalnej, Minister Sprawiedliwości, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. Dziedziną jego działania były:

1) sprawy projektów aktów normatywnych i projektów programów oraz analiz i sprawozdań dotyczących zagadnień społeczno-politycznych, w tym szczególnie:

a) przestrzegania praw człowieka i obywatela, praworządności i stanu bezpieczeństwa obywateli,

b) umacniania więzi z Polonią i wychodźstwem, wymiany młodzieży, wymiany informacji, tworzenia sprzyjających warunków dla mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce,

c) polityki socjalnej, ograniczania skutków bezrobocia, bezpieczeństwa i ochrony warunków pracy, oświaty, nauki, szkolnictwa wyższego, kultury, zdrowia i opieki społecznej, wypoczynku i sportu, ochrony środowiska,

d) warunków i zasad współpracy Rządu i innych organów administracji rządowej ze związkami zawodowymi, organizacjami samorządu zawodowego i stowarzyszeniami,

e) stosunków państwa z Kościołem Katolickim oraz z innymi kościołami i związkami wyznaniowymi,

f) społecznych aspektów działalności środków masowej komunikacji i systemu telekomunikacyjnego państwa,

2) inne sprawy zlecone przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

Podobne prace

Do góry