Ocena brak

Komitet Ekonomiczny RM

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

Komitet ten został utworzony na podstawie rozporządzenia RM z dnia 11 lutego 1997. Obecnie Komitet ten już nie istnieje*. W jego skład wchodzili: Minister Finansów, Minister Gospodarki, Minister Łączności, Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Dziedziną jego działania były:

1) sprawy projektów aktów normatywnych i projektów programów oraz analiz i sprawozdań dotyczących polityki gospodarczej państwa, w tym szczególnie:

a) planowania i realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa,

b) zasad rozwoju gospodarczego kraju,

c) zasad rozwoju rynku finansowego, infrastruktury technicznej gospodarki,

d) zmian strukturalnych i przekształceń własnościowych,

e) zasad polityki ochrony środowiska i ekorozwoju,

f) międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz zaangażowania kapitału zagranicznego,

g) zasad kształtowania i realizacji polityki mieszkaniowej państwa,

h) prognoz koniunktury gospodarczej,

2) inne sprawy zlecone przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

* W obecnej kadencji powołano tylko Stały Zespół Rady Ministrów, zwany Komitetem, w skład którego wchodzi wiceprezes RM (jako przewodniczący), jeden z ministrów (jako zastępca), sekretarze stanu ze wszystkich ministerstw oraz przedstawiciele Prezesa RM. Zadaniem tego Komitetu jest wstępne omawianie spraw, które następnie mają trafić na posiedzenie RM. Od początku 2004 roku utworzono też Komitet Europejski RM.

Podobne prace

Do góry