Ocena brak

Komitet Badań Naukowych

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

Komitetem będącym naczelnym organem administracji rządowej jest Komitet Badań Naukowych utworzony ustawą z 12 stycznia 1991r. Jest to kolegialny organ administracji do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa.

Do najważniejszych zadań tego Komitetu należy opracowywanie i przedstawianie RM projektów założeń polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa, określenie kierunków badań naukowych i prac rozwojowych szczególnie ważnych dla postępu cywilizacyjnego, nauki, techniki, gospodarki narodowej, zdrowia, społeczeństwa, kultury oraz obronności i bezpieczeństwa państwa, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, opracowywanie wniosków dotyczących zawierania i kontynuacji umów międzynarodowych w zakresie współpracy naukowej i naukowo-technicznej, dokonywanie podziałów środków finansowych pomiędzy jednostki naukowe oraz ocenianie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz ich wyników, działalności wspomagającej badania i innych zadań finansowych lub dofinansowywanych przez Komitet. W skład Komitetu wchodzą Przewodniczący, dwóch zastępców Przewodniczącego, Sekretarz Komitetu i członkowie. Członkami zespołów i osobami którym przysługuje czynne prawo wyborcze mogą być osoby posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnione w jednostce naukowej.

Przewodniczącym Komitetu jest minister właściwy do spraw nauki. Przewodniczący Komitetu ma określone kompetencje jako organ monokratyczny, w tym prawo wydawania- na podstawie ustaw i w celu ich wykonania- rozporządzeń i zarządzeń. Przewodniczący kieruje pracą Komitetu i reprezentuje Komitet na zewnątrz.

Podobne prace

Do góry