Ocena brak

Koloidy ochronne

Autor /lykeli Dodano /04.03.2013

Koloidy ochronne — koloidy odznaczającesię wielką trw ałością agregacyjną (sąoporne na koagulację) i są niewrażliwe na działanieelektrolitów ; dzięki tym właściwościomstosow ane są d o ochrony innych, nietrwałych koloidów. K oloidam i ochronnym i są zwykle organicznekoloidy liofilowe. Z naturalnych koloidówochronnych stosuje się przeważnie gum ę arabską,klej stolarski, agar i żelatynę, a z syntetycznych —alkohol poliwinylowy lub metylocelulozę. D okoloidów ochronnych należą rów nież kwaśnezw iązki próchniczne w glebie; przeciw działająo ne tw orzeniu się żelu ( —^koloidow e układy)z koloidów m ineralnych, a więc utrudniają uzyskaniestru k tu ry gruzełkow atej gleby. Przez w apnowaniegleby zobojętnia się kw aśne związkipróchniczne i stw arza w arunki d o pow staw aniapożądanej stru k tu ry gruzełkow atej.

Podobne prace

Do góry