Ocena brak

Kolegium NIK

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Kolegium NIK składa się z:

  • Prezesa NIK i wiceprezesów,

  • dyrektora generalnego NIK,

  • 14 członków.

Członkowie Kolegium są powoływani przez Marszałka Sejmu na wniosek Prezesa NIK, z tym że 7 członków powoływanych jest spośród przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych, a 7 – spośród wyższych rangą pracowników NIK. Członkowie Kolegium są powoływani na okres 3 lat, odwołanie jest możliwe tylko we wskazanych ustawowo sytuacjach. Ustawa stwierdza, iż osoby wchodzące w skład Kolegium są w wykonywaniu swych funkcji niezawisłe.

Kolegium NIK m.in:

  • zatwierdza analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej,

  • zatwierdza sprawozdanie z działalności NIK w roku ubiegłym,

  • uchwala opinię w przedmiocie absolutorium dla RM,

  • uchwala projekty statutu oraz budżetu NIK,

  • uchwala wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne i inne.

Posiedzeniom Kolegium przewodniczy Prezes IK lub wyznaczony przez Prezesa Wiceprezes. Uchwały zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu.

Podobne prace

Do góry