Ocena brak

KOGO MOŻE KONTROLOWAĆ NIK W RAMACH KONTROLI OBLIGATORYJNEJ ORAZ FAKULTATYWNEJ

Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011

Najwyższa Izba kontroli zajmuje szczególne miejsce w systemie organów państwa – jest naczelnym organem kontroli państwowej i podlega Sejmowi. Podstawowym zadaniem Najwyższej Izby Kontroli jest kontrolowanie działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prywatnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych. Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować także działalność organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych.

Najwyższa Izba Kontroli podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów oraz z własnej inicjatywy.

Jednostki państwowe są kontrolowane pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. W odniesieniu do tych jednostek Najwyższa Izba Kontroli sprawdza nie tylko to czy prowadzą one działalność zgodnie z przepisami, ale czy ich działalność jest prowadzona dobrze i celowo, czy osiągają najlepsze wyniki kosztem możliwie małego nakładu sił i środków, czy właściwie wykorzystują przydzielone im mienie i fundusze, czy eliminują ze swojej działalności złą organizację, nieporządek, niegospodarność.

Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, z czym łączy się wniosek w sprawie absolutorium dla rządu, a także informacje w wynikach kontroli zleconych przez Sejm lub jego organy, Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów oraz innych ważniejszych kontroli.

Ma obowiązek przedstawić Sejmowi wynikające z kontroli zarzuty, dotyczące działalności członków Rady Ministrów, kierowników urzędów centralnych, Prezesa NBP i osób kierujących instytucjami wskazanymi przez ustawę (Kancelaria Prezydenta, Kancelarie Sejmu i Senatu, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i telewizji). Prezes najwyższej Izby Kontroli może wystąpić do trybunału Konstytucyjnego z wnioskami o stwierdzenie zgodności ustawy z konstytucją, albo innego aktu normatywnego z konstytucją lub ustawą.

Podobne prace

Do góry