Ocena brak

KODYFIKACJA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Niejasność szeregu norm prawa międzynarodowego i ich sporny charakter, a także okoliczność, że źródła tego prawa rozrzucone są w różnych dokumentach i zbiorach, pociąga za sobą konieczność kodyfikacji prawa międzynarodowego. Przez kodyfikację prawa międzynarodowego rozumie się usystematyzowanie jego obowiązujących norm w oparciu o jednolite zasady, z wyeliminowaniem ewentualnych sprzeczności, oraz sformułowanie nowych postępowych norm odpowiadających ogromnym zmianom, które dokonały się we współczesnym świecie oraz w obecnej świadomości prawnej państw, tworzących społeczność międzynarodową.

Kodyfikacja może mieć charakter oficjalny, gdy dokonują jej państwa w drodze porozumienia, lub nieoficjalny, gdy dokonują jej poszczególne osoby, bądź stowarzyszenia naukowe.Kodyfikacja może być kompletna, gdy opracowuje się jeden kodeks, obejmujący całość prawa międzynarodowego, lub częściowa, gdy kodyfikacji podlegają określone działy prawa międzynarodowego. Doniosłą rolę na polu kodyfikacji prawa międzynarodowego odgrywa Komisja Prawa Międzynarodowegoorgan pomocniczy ZO ONZ.KPM opracowała szereg projektów kodyfikacyjnych z różnych dziedzin prawa międzynarodowego, z czego niektóre posłużyły jako podstawa do zawarcia wielostronnych konwencji międzynarodowych.

Podobne prace

Do góry