Ocena brak

Kobieta i społeczeństwo

Autor /Cintia Dodano /10.04.2011

 

Mężczyźni i kobiety są równouprawnieni”, głosi Ustawa Zasadnicza. To postanowienie konstytucyjne jest jednoznaczne. Mimo to stanowi raczej zalecenie niż odzwierciedlenie rzeczywistości społecznej. Dlatego też konstytucyjne i ustawowe gwarancje równouprawnienia zostały poszerzone. Do dziś kobiety ciągle jeszcze nie mają tych samych szans w życiu społecznym, politycznym i zawodowym, co mężczyźni. Stanowią one przy tym większość: w Niemczech żyje około dwóch mln kobiet więcej niż mężczyzn.

Ustawa o równouprawnieniu kobiet z 1958r. wprowadzała równouprawnienie kobiet na bazie podziału funkcji oraz w małżeńskim prawie majątkowym. Ustawa ta została zreformowana w 1977r.

Znacznie poprawił się poziom wykształcenia dziewcząt i kobiet. Ponad połowę wszystkich maturzystów stanowią kobiety. Ponad 43% wszystkich studentów jest płci żeńskiej. Ponad połowa kobiet w Niemczech w wieku od 15 do 65 lat pracuje dzisiaj zawodowo. Jednak przypadki dyskryminacji zdarzają się w dalszym ciągu: kobiety szybciej stają się bezrobotne i maja większe problemy ze znalezieniem nowego miejsca pracy. Poza tym przeciętne płace robotników i pracowników umysłowych płci męskiej są znacznie wyższe niż w przypadku kobiet.

Osoby zakładające rodzinę w Niemczech, decydują się dziś częściej niż dawniej na dwoje lub więcej dzieci. Z drugiej strony jednak w coraz większym stopniu rezygnuje się z dzieci w ogóle. Wspieranie rodziny jest jednym z głównych celów społeczno-politycznych rządu.

Od 1918r. kobiety posiadają w Niemczech czynne i bierne prawo wyborcze. Liczba kobiet aktywnych politycznie wprawdzie rośnie, jest jednakże ciągle jeszcze znacznie niższa niż liczba mężczyzn. Udział posłanek w Niemieckim Bundestagu wzrósł z 8,4% w roku 1980 do 30,6% w chwili obecnej. W gronie 15 ministrów federalnych jest obecnie pięć kobiet. Równolegle z ustawowym równouprawnieniem rozwinął się w Niemczech ruch na rzecz kobiet. Ruch ten występuje przeciwko dyskryminacji. To m.in. dzięki niemu powstała idea zakładania tzw. Domów kobiet, których jest obecnie w Niemczech ponad 300. Znajdują w nich schronienie kobiety maltretowane przez swoich partnerów, a także ich dzieci.

 

Kobieta w Polsce:

  • Z 38,666 mln Polaków 19,9 mln stanowią kobiety,

  • 106 kobiet przypada na 100 mężczyzn,

  • o 24% mniej od mężczyzny zarabia kobieta na podobnym stanowisku,

  • 57% bezrobotnych to kobiety,

  • 66% uczniów szkół średnich i 56% studentów stanowią dziewczęta,

  • w Sejmie zasiadają 63 posłanki i 397 posłów,

  • 12 kobiet i 88 mężczyzn piastuje stanowisko senatora RP.

 

W Polsce wielu kobietom przestała wystarczać rola matki, żony i gospodyni domowej. Chcą realizować się w pracy zawodowej, zaspokajając swoje ambicje, czuć się niezależne finansowo. Na równi z mężczyznami wdrapują się na kolejne szczeble kariery. Z powodzeniem opanowują kolejne branże rynkowe, doskonale sprawdzają się w bankowości czy doradztwie personalnym. Coraz częściej sięgają po mandaty poselskie i teki ministerialne. Jednak wyrównanie szansy kobiety w Polskiej polityce nastąpi, gdy zmieni się mentalność i świadomość polskich kobiet. O tym, że kobiety doskonale sprawdzają się w polityce dowodzi praca posłanek w Sejmie. W klubie parlamentarnym SLD 20% stanowią kobiety, w UW-17% a w AWS-10%.

W 1992r. po raz pierwszy w naszej historii, na scenie politycznej pojawiła się kobieta- Hanna Suchocka, prawniczka z Poznania. Obecnie w rządzie Buzka jest ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Alicja Grześkowiak- także jako pierwsza kobieta na tym stanowisku- jest w obecnym Parlamencie marszałkiem Senatu.

Coraz częściej w Polsce zauważa się tendencję do rodziny z jednym dzieckiem. Wynika to często z sytuacji finansowej. Rząd przyjął w listopadzie 1999r. projekt „Polityki prorodzinnej rządu”, który wyznacza kierunki działań państwa wobec rodziny na lata 2000-2010. Program zakłada m.in. pomoc rodzinom w uzyskaniu samodzielności finansowej, poprawę warunków mieszkaniowych przez np. obniżanie kosztów realizacji mieszkań, urealnianie czynszów i wzrost liczby mieszkań czynszowych oraz poprawę sytuacji demograficznej państwa.

Podobne prace

Do góry