Ocena brak

Koasekuracja

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011

Definicja

Koasekuracja, nazywana inaczej umową o wspólnym ubezpieczeniu, to umowa polegająca na podziale lub rozłożeniu ryzyka na co najmniej dwa podmioty po stronie ubezpieczyciela. Istotą tej umowy jest to, iż jeden ubezpieczający ubezpiecza dany przedmiot w co najmniej dwóch zakładach ubezpieczeń, na podstawie jednej umowy ubezpieczenia. Koasekuratorzy natomiast ponoszą ryzyko w określonych częściach, przy czym sposób ich wzajemnych rozliczeń jest określony poprzez porozumienie koasekuracyjne. (T. Mróz, M. Stec 2005, s.701)


Rodzaje koasekuracji

Koasekuracja, ze względu na zróżnicowany rodzaj powiązań prawnych między ubezpieczającym a koasekuratorami, występować może w trzech formach:

 • koasekuracji wewnętrznej
 • koasekuracji zewnętrznej
 • koasekuracji solidarnej

 1. Koasekuracja wewnętrzna polega na tym, iż tylko jeden spośród koasekuratorów jest odpowiedzialny przed ubezpieczającym za całość ryzyka. Reszta koasekuratorów jest odpowiedzialna wyłącznie wobec koasekuratora głównego, co określa dana umowa konsorcjalna, będąca wewnętrznym porozumieniem. Ta forma jest najdogodniejsza dla ubezpieczającego, gdyż płaci on składkę jedynie koasekuratorowi głównemu.
 1. Koasekuracja zewnętrzna polega na odpowiedzialności każdego z koasekuratorów wobec ubezpieczającego samodzielnie i bezpośrednio, w granicach określonych sum. Ubezpieczający w tej formie koasekuracji, płaci osobno składki każdemu koasekuratorowi, a w razie wypadku od każdego z nich dochodzi określonej części należności.
 1. Koasekuracja solidarna sprowadza się do odpowiedzialności kilku koasekuratorów wobec ubezpieczającego, którzy odpowiadają na zasadzie dłużników solidarnych. Ubezpieczony ma prawo domagać się odszkodowania od wszystkich koasekuratorów łącznie, od kilku razem lub każdego z osobna. Gdy należności zostaną wypłacone przez jednego z koasekuratorów, pozostali są już zwolnieni z danego zobowiązania. (E. Kowalewski 2002, s.56,57,59,60)

 2. Autor: Michał Kobierski
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry