Ocena brak

KNU ORAZ GATT

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

KNU (klauzula największego uprzywilejowania) to jedno z podstawowych postanowień umów handlowych. Na mocy tej klauzuli kontrahenci gwarantują sobie wzajemnie takie traktowanie (tzn. równie uprzywilejowane, nie gorsze) jak traktowany jest inny kraj trzeci najbardziej w danej dziedzinie uprzywilejowany.

KNU nie daje żadnych specjalnych przywilejów, lecz tylko zabezpiecza przed dyskryminacją zapewnia równość traktowania wszystkich państw, które z niej korzystają. KNU jest normą o charakterze blankietowym, nie daje ona konkretnych przywilejów i ustępstw. Przywileje te zależą bowiem od tego, jak traktowane są lub jak będą w przyszłości traktowane państwa trzecie. Wszelkie uprawnienia, ulgi i przywileje przyznane państwu trzeciemu bezwarunkowo i automatycznie muszą być przenoszone na państwo korzystające z klauzuli.

W obrocie gospodarczym KNU dotyczy przede wszystkim obrotu towarowego (zwłaszcza zagadnień celnych), transportu towarów oraz sytuacji prawnej osób fizycznych i prawnych zakresie wykonywania handlu i innej działalności gospodarczej. Istnieją jednak sytuacje, w których korzyści lub przywileje przyznawane jakiemuś państwu lub obszarami nie muszą być przenoszone na inne państwa korzystające z KNU (np. handel z własnymi koloniami, unia celna, mały ruch graniczny między sąsiadami).

GATT (Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu) został podpisany w Genewie w 1947r.Podstawowym celem GATT jest liberalizacja handlu międzynarodowego i przyczynienie się do jego rozwoju. W tym celu przewiduje się istotne zredukowanie taryf celnych oraz eliminację ograniczeń ilościowych. Podstawową zasada GATT jest równe traktowanie stron i zakaz dyskryminacji na podstawie KNU.

Do głównych funkcji GATT należy:

  • ocena sytuacji w handlu międzynarodowym i poszukiwanie środków dla usunięcia przeszkód w jego rozwoju

  • rokowania w sprawie redukcji ceł, prowadzone na specjalnych konferencjach (tzw. rundach)

  • rozstrzyganie sporów dotyczących wykonywania zobowiązań

  • udzielanie członkom zezwoleń na uchylenie (derogację) niektórych zobowiązań

Podobne prace

Do góry