Ocena brak

KLUGE HANS GUNTHER von (1882-1944) - feldmarszałek

Autor /lasuch Dodano /25.02.2011

Niemiecki oficer, ciężko ranny pod Verdun w czasie I wojny świato­wej, w 1936 r. objął dowodzenie Gruppenkommando 6, z której w 1939 r. powstała 4 armia. Był przeciwnikiem Adolfa Hitlera i w czasie przygotowań Wehr­machtu do zajęcia Czechosłowacji w 1938 r. zdecydował się działać z zamiarem obalenia Hitlera. Wobec fiaska planów zamachu stanu posta­nowił wiernie służyć Fiihrerowi.

We wrześniu 1939 r. dowodził w Polsce 4 armią. Pozostał jej dowódcą w czasie ofensywy na zachodzie Europy w maju 1940 r. W uznaniu zasług położonych w dziele poko­nania Francji otrzymał w lipcu 1940 r. stopień feldmarszałka. Do­wodzona przez niego 4 armia odegrała istotną rolę w walkach w Związku Radzieckim, gdy w składzie Grupy Armii „Środek" (Heeresgruppe „Mitte") doszła w 1941 r. pod Moskwę. W grudniu tego roku, po dymisji gen. Fedora von * Bocka, objął dowództwo Gru­py Armii „Środek".

Przez cały czas pozostawał w kontakcie ze spi­skowcami planującymi usunięcie Hitlera, nie zdecydował się jednak na otwarte działanie. W paździer­niku 1942 r. otrzymał od Hitlera nagrodę w wysokości 250 000 Reichsmarek za szczególne zasługi w czasie wojny. W marcu 1943 r. sprzeciwił się planowi spiskowców, którzy chcieli zastrzelić Hitlera pod­czas jego wizyty w kwaterze Grupy Armii „Środek".

Ranny w wypadku samochodowym w październiku 1943 r., powrócił do służby 30 czerwca 1944 r., gdy zastąpił feld­marszałka Gerda von *Rundstedta na stanowisku głównodowodzącego wojskami niemieckimi we Francji. 20 lipca 1944 r. na wieść o nieuda­nym zamachu na Hitlera zdradził jego uczestników, zawiadamiając Hitlera o akcjach spiskowców w Paryżu.

Od 15 sierpnia 1944 r. usiłował nawiązać kontakt z do­wództwem wojsk alianckich w spra­wie przerwania walk na Zachodzie. Tego samego dnia kontrwywiad nie­miecki odszyfrował aliancką depe­szę, w której wymieniano nazwisko Klugego. Hitler odwołał go ze sta­nowiska 17 sierpnia i nakazał na­tychmiastowy powrót do Niemiec.

Kluge obawiał się konsekwencji i 19 sierpnia popełnił samobójstwo zażywając truciznę.

Podobne prace

Do góry