Ocena brak

Kluby, koła i zespoły poselskie

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Do istotnych uprawnień w izbie należy prawo zrzeszania się w koła, kluby i zespoły poselskie. Uprawnienie to jest przywilejem, a nie obowiązkiem parlamentarzysty. Zasady tworzenia klubów, kół i zespołów parlamentarnych są określone w Regulaminie Sejmu lub Senatu.

Podstawą tworzenia klubów jest przynależność polityczna członków. Każdy poseł i senator może być członkiem tylko jednego klubu lub koła. Nie dotyczy to możliwości członkostwa w zespołach poselskich lub senatorskich, które zrzeszają swych członków na innej niż polityczna podstawie. Zgodnie z Regulaminem Sejmu władze klubów, kół lub zespołów poselskich podają do wiadomości Prezydium Sejmu ich składy osobowe oraz wiążące członków tych klubów, kół lub zespołów regulaminy (statuty) wewnętrzne. Odnośnie do klubów senackich podobne uprawnienia posiada Prezydium Senatu. Klub w Sejmie może tworzyć 15 posłów, koło zaś – minimum trzech. W Senacie klub tworzyć może siedmiu, koło zaś – co najmniej 3 senatorów.

Liczebność kół i klubów parlamentarnych wpływa na zakres przyznanych tym instytucjom uprawnień w izbie. W Sejmie uprawnienia do zasiadania w Konwencie Seniorów posiadają wyłącznie kluby oraz koła, które łącznie osiągają liczbę 15 posłów. W Senacie kluby lub koła, które zrzeszają mniej senatorów, mogą delegować wspólnego przedstawiciela do tego organu.

Działalność klubów parlamentarnych w istotny sposób wpływa na pracę całej izby. Np. Marszałek na wniosek klubu może zarządzić przerwę w obradach, potrzebną do konsultacji międzyklubowej. Funkcjonowanie klubów poselskich ma również znaczenie dla wyboru organów wewnętrznych izby. Są one powoływane proporcjonalnie do liczebności poszczególnych klubów w izbie. Przynależność do klubu ma także istotny wpływ na wykonywanie mandatu parlamentarnego. Wewnętrzne regulaminy klubów dość powszechnie przyjmują bowiem chociażby instytucję dyscypliny głosowania.

Do obsługi swej działalności kluby i koła na określony czas mogą tworzyć biura, w których mogą zatrudniać pracowników, nie dłuższy niż czas trwania kadencji. Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą kluby i koła otrzymują zryczałtowane środki na pokrycie kosztów związanych z ich działalnością oraz związanych z ich działalnością biur, w wysokości i na zasadach określonych w uchwałach Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu.

Podobne prace

Do góry