Ocena brak

Klauzule wekslowe

Autor /Rebecca Dodano /07.04.2011

 

  1. Klauzule wekslowe – na wekslu oprócz ustawowych elementów niezbędnych do jego ważności może znajdować się jeszcze szereg klauzul, które odnoszą się do samego zobowiązania wekslowego. Można wyodrębnić trzy grupy :

  1. klauzule o dokładnie określonym przez prawo wekslowe wpływie na zobowiązania wekslowe

  2. klauzule, które prawo wekslowe nakazuje uznać, za nie napisane

  3. klauzule, które unieważniają weksel

 

Klauzule odnoszące się do stosunków pozawekslowych :
  1. klauzula waluty

  2. klauzula pokrycia

  3. klauzula zawiadomienia

  4. zastrzeżenie „weksel gwarancyjny” lub „weksel kaucyjny”

Klauzula waluty – wyraża to, co wystawca weksla już otrzymał, bądź otrzyma od remitenta w zamian za weksel. Klauzula ta może brzmieć: „wartość w towarze, w gotówce”, „walutę otrzymałem, otrzymam”. Może być napisana zarówno na wekslu własnym jak i trasowanym.

Klauzula pokrycia – może być umieszczona tylko na wekslu trasowanym. Jest to klauzula zawierająca polecenie wystawcy weksla skierowane do trasata, aby zapłaconą sumą wekslową obciążył rachunek wystawcy. Klauzula ta może brzmieć: „wstawicie na rachunek”. Klauzula ta wskazuje na umowę pomiędzy wystawcą a trasatem, która ustanowiła przyczynę wystawienia weksla np. trasat jest dłużnikiem wystawcy, trasat udzielił kredytu wystawcy.

Klauzula zawiadomienia – ma ona na celu wskazanie trasatowi, czy przed przyjęciem lub zapłatą weksla ma oczekiwać pisma wystawcy z zawiadomieniem o wekslu, czy też ma zapłacić za weksel bez oczekiwania na to zawiadomienie. Klauzula taka brzmi: „za zawiadomieniem” lub „bez zawiadomienia”. Może ona być umieszczona tylko na wekslu trasowanym.

Weksel gwarancyjny – może mieć zastosowanie, gdy weksel został wręczony jedynie jako

zabezpieczenie wykonania jakiegoś zobowiązania np. spłaty udzielonego przez bank kredytu.

Podobne prace

Do góry