Ocena brak

KLAUZULE W TRAKTATACH

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Klauzula to zastrzeżenie albo warunek w umowie, układzie, traktacie.

Rodzaje klauzul:

 • Klauzula o zatwierdzeniu (ratyfikacyjna) umowy międzynarodowej, czyli zatwierdzenie przez rząd, premiera lub szefów resortów, bez udziału głowy państwa i parlamentów

 • Klauzula wszechuczestnictwa (powszechności) uzależnia uprawomocnienie się umowy międzynarodowej od ratyfikacji przez wszystkich sygnatariuszy

 • Klauzula ilościowa (zwykła) przewiduje uzyskanie mocy obowiązującej przez umowę międzynarodową, jeśli ratyfikuje ją określona liczba, w tym nawet dwóch, jakichkolwiek sygnatariuszy

 • Klauzula ilościowa kwalifikowana określając liczbę ratyfikacji jako warunek uprawomocnienia się umowy czyni to z zastrzeżeniem, ze w tej liczbie znajdują się wymienione w niej państwa

 • Klauzula zróżnicowanym przyjęciu dopuszcza ratyfikację lub zatwierdzenie stosownie do prawa wewnętrznego, praktyki lub wygody poszczególnych stron umowy.

 • Klauzula prolongacyjna najczęściej przewiduje, że jeżeli w określonym czasie, przed upływem terminu ważności umowy, żadna ze stron nie wypowie jej, obowiązywanie umowy ulega automatycznemu przedłużeniu.

 • Klauzula rebus sic stantibus, czyli niezmienionych okoliczności zawierania umowy. Każda umowa zawierana jest w określonych okolicznościach, w okolicznościach zupełnie odmiennych państwa prawdopodobnie nie wyraziłyby swej zgody na taką umowę. Zgoda te jest więc wiążąca przy milczącym założeniu (które jest jak gdyby domniemana klauzulą każdej umowy) – niezmienionych okoliczności.

 • Klauzula kolonialna (terytoriów zależnych) – na jej mocy umowa zawarta przez państwo kolonialne obowiązywała wyłącznie na terytorium metropolii. Dla jej rozciągnięcia na obszary kolonialne i inne obszary zależne niezbędne były dodatkowe oświadczenia państw kolonialnych. Klauzula ta była szczególnie krytykowana w umowach o charakterze humanitarnym, oznaczała bowiem, że ich postanowienia ,oga nie obowiązywać na terytoriach zależnych.

 • Klauzula fakultatywna (opcyjna) to klauzula państw będących stronami Statusu MTS w której uznają one jurysdykcję Trybunału za przymusową w określonych kategoriach sporów i w określonym zazwyczaj czasookresie.

 • Klauzula arbitrażowawyrażenie zgody stron sporu na arbitraż międzynarodowy; klauzula, w której strony przewidują drogę arbitrażu dla załatwiania sporów wynikłych na tle interpretacji lub stosowania danej umowy.

 • Klauzula sądowa postanowienie umowy przewidujące kompetencję MTS

 • Klauzula uchylająca poprzednio zawartą umowę miedzy państwami na skutek zawarcia nowej dotyczącej tej samej dziedziny stosunków.

Podobne prace

Do góry