Ocena brak

Klauzule dodatkowe i utrata mocy obowiązującej aktu administracyjnego

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

W przypadku gdy zezwala na to prawo a. a. może posiadać pewne klauzule dodatkowe. Mogą mieć one związek z okresem obowiązywania lub z utratą mocy obowiązującej. Do takich klauzul można zaliczyć oznaczenie okresu obowiązywania aktu. Akt może być wydany na czas oznaczony i wtedy obowiązuje do określonego terminu. Wydanie takich aktów musi przewidywać prawo. Np. wg art. 15 ust. 3 prawa o działalności gospodarczej z 19.XI.1999 r. koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat. Do 01.01.2001 obowiązywała ustawa o działalności gospodarczej, która przewidywała, że koncesja może być wydana na czas oznaczony na żądanie wnioskodawcy lub gdy zachodzą okoliczności przewidziane w art.21 ust.2 pkt.2. Upływ czasu określanego w akcie powoduje w takiej sytuacji wygaśnięcie aktu czyli utratę jego mocy obowiązującej.

A. a. może zwierać klauzulę o warunku zawieszającym lub rozwiązującym. Gdy warunek zostanie spełniony to akt staje się skuteczny tj. zaczyna obowiązywać (warunek zawieszający) lub traci moc obowiązującą (warunek rozwiązujący).

Warunek to zdarzenie przyszłe i niepewne. Od jego wypełnienia można uzależniać obowiązywanie aktu, przy czym ziszczenie się warunku może mieć skutek zawieszający lub rozwiązujący – tak jak na schemacie.

Akt posiadający klauzulę o warunku nie jest w swej istocie aktem obowiązującym przez pewien okres, tak samo jak akt obowiązujący tylko przez czas oznaczony. Różnica polega na tym, że w przypadku aktu z warunkiem nie wiadomo kiedy warunek się ziści, a nawet czy w ogóle się ziści. W obu przypadkach chodzi o akty o ograniczonej czasowo skuteczności.

Od warunku trzeba odróżnić zlecenie. A. a. może zobowiązywać adresata do określonego działania, znoszenia lub zaniechania. Tą drogą ustala się dodatkowy obowiązek adresata i dlatego zlecenie należy uważać za odrębny, ale dodatkowy akt administracyjny. Nie spełnienie zlecenia nie wpływa na skuteczność aktu głównego i może tylko spowodować zastosowanie sankcji przewidzianych w samym akcie bądź środków egzekucyjnych. Zlecenie stanowi więc samodzielny a. a., który wiąże z uprawnieniami przyznanymi przez akt główny pewne obowiązki. Czasami w przepisach ustawowych zlecenie jest mylnie nazywane „warunkiem”.

Akt administracyjny może utracić moc obowiązującą wskutek:

  1. zrzeczenia się - dotyczy tylko aktów, na podstawie których strony nabywają prawa; nie można zrzekać się obowiązków prawnych,

  2. zasadniczej zmiany okoliczności faktycznych, jak np. w przypadku śmierci osoby uprawnionej, gdy chodzi o uprawnienia o charakterze osobistym,

  3. uchylenia przez właściwy organ w przypadkach przewidzianych przez prawo,

  4. uchylenia całej grupy a. a. przez ustawę (lex superveniens),

  5. zmiany charakteru aktu w przypadkach przez prawo przewidzianych (np. orzeczenie kolegium do spraw wykroczeń o ukaraniu zastępuje w postępowaniu sądowym akt oskarżenia),

  6. z innej przyczyny przewidzianej prawem, jak np. orzeczenie samorządowego kolegium odwoławczego w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej traci moc w przypadku wniesienia sprzeciwu, co jest równoznaczne żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego (art. 80 ustawy z 21.VIII.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – Dz. U. nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami)

Podobne prace

Do góry