Ocena brak

Klasyfikacja wartości - Klasyfikacja wartości w ujęciu J. Homplewicza

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Janusz Homplewicz podjął się próby ustalenia religijnie zorien­towanej hierarchii wartości wychowania. Wyróżnił „transcendentne" i „naturalne" wartości wychowania, które podporządkował Wartości Nadrzędnej, jaką jest Bóg, „będący sam celem i uzasadnieniem człowieczego życia, wszelkich jego dążeń ku doskonałości" (J. Homple-ricz, 1996, s. 156). Do transcendentnych wartości wychowania zalicza: powszechny imperatyw czynienia dobra i unikania czynienia zła, postawą wiary, nadziei i miłości oraz ideę dziecięctwa Bożego i łączności z Bogiem. Natomiast naturalne wartości wychowania oparte na humanizmie >nkretyzują się — zdaniem J. Homplewicza — w takich wartościach, :: szacunek dla człowieka, godność człowieka, dojrzałość intelektu-llna i emocjonalna oraz tolerancja.

Wartości transcendentne są uosobieniem wewnętrznych wartości ^cznych wychowania, odnoszących się do wartości związanych z oso-)wością danego człowieka, z wszechstronnym jego rozwojem oraz |fc jego postawą i czynami. Wartości te to: miłość, dobroć, życzliwość, serdeczność, wdzięczność, ufność, rozwaga, mądrość, dzielność, roz­tropność, sumienność, hojność, wspaniałomyślność, odwaga, cierpli­wość, konsekwencja, stałość, pokora, uczciwość i altruizm. J. Homple-wicz wyróżnia ponadto społeczne wartości etyczne wychowania, które przyporządkowuje szczególnie wartościom naturalnym. Skupiają się one zwłaszcza wokół wartości związanych z rodziną i różnego rodzaju umie­jętnościami, takimi jak: wychowanie, nauczanie, kształcenie, umiejęt­ności dydaktyczne, dawanie dobrego przykładu, kontaktowość, utrzy­mywanie więzów, przyjaźń, koleżeństwo, solidarność, pomoc, służba, fachowość, powołanie, braterstwo, opieka.

W etyce religijnie zorientowanej —jak podkreśla J. Homplewicz (1996, s. 159) — ta Naczelna Wartość, jaką stanowi Bóg, będzie [...] swoiście prześwietlała wszelkie inne transcendentne i naturalne, we­wnętrzne i społeczne wartości wychowania". W etyce świeckiej nato­miast naczelną wartością wychowania jest sam człowiek (jego dobro, doskonałość). J. Homplewicz (1996, s. 156) zdaje sobie również spra­wę z tego, iż wszelki „wykaz wartości wychowania przypomina jedy­nie paletę barw: choćby najpiękniej i najpełniej, najbogaciej zestawia­nych —jest to zaledwie tylko wstępna propozycja tego, co można z tych barw uczynić na płótnie".

Podobne prace

Do góry