Ocena brak

Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy naczelne i inne organy administracji

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Podział ten miał pełne uzasadnienie w postanowieniach Konstytucji z 1952 r. Rozdział 5 tej Konstytucji nosił tytuł; „Naczelne organy administracji państwowej". W marcu 1990 roku ustawą konstytucyjną nadano temu rozdzia­łowi tytuł: „Rząd i administracja". Konstytucja z 1997 r. zawiera natomiast rozdział VI zatytułowany: „Rada Ministrów i administracja rządowa".

Przepisy konstytucyjne nie wyróżniają obecnie naczelnych organów ad­ministracji rządowej, ale ustawy zwykle nazywają niektóre organy naczelnymi organami administracji rządowej. Np.: Komitet Badań Naukowych, utwo­rzony ustawą z 12 stycznia 1991 r. jest naczelnym organem administracji rządowej do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa. Zaś takie organy jak Prezes Urzędu Ochrony Konku­rencji i Konsumentów czy Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast są okre­ślane w ustawach o ich utworzeniu jako centralne organy administracji rządowej.

Ustawa 7 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, póz. 368 z późn. zm.) stanowi, że „organami administracji publicznej w rozumieniu niniejszej ustawy są naczelne i centralne organy administracji państwowej..." (art. 20 ust. 2). W tej sytuacji nie można nie wyjaśnić, jakie organy są organami naczelnymi administracji rządowej (państwowej).

W świetle postanowień Konstytucji dotyczących Rady Ministrów, jej składu oraz ministrów, jak i uregulowań zawartych w ustawach zwykłych, do naczelnych organów administracji rządowej zaliczyć należy samą Rade Mini­strów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów oraz osoby powołane do składu Rządu w trybie art. 147 ust. 4 Konstytucji, gdyż do nich - według art. 149 ust. 2 Konstytucji - stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące się do ministra kierującego działem administracji rządowej. Do ostatnio wymienionych osób należy Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych, który wchodzi w skład Rady Ministrów na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o utwo­rzeniu Komitetu Badań Naukowych. Należy dodać, że w myśl art. 18 ust. 2 ustawy o działaniach administracji rządowej przewodniczącym Komitetu Ba­dań Naukowych jest minister właściwy do spraw nauki, a więc minister kie­rujący działem administracji rządowej. Zaś ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o Ko­mitecie Integracji Europejskiej (Dz.U. Nr 106, póz. 494 i z 2001 r. Nr 154, póz, 1800) stanowi, że Przewodniczący tego Komitetu jest członkiem Rady Mini­strów (art. 4 ust. 2).

Tak więc, Konstytucja nie wyróżnia naczelnych organów administracji rządowej, zaś ustawodawstwo zwykle stopniowo odchodzi od wyróżniania takiej grupy organów.

Według art. 10 ust. 2 Konstytucji Prezydent RP sprawuje władzę wyko­nawczą; jest więc organem władzy wykonawczej obok Rady Ministrów. Prze­pisy Konstytucji przyznają Prezydentowi liczne kompetencje z zakresu admi­nistracji. Chociaż Prezydent jest organem o podstawowym znaczeniu dla państwa, a nie tylko dla administracji, to jednak można go zaliczyć do na­czelnych organów administracji ze względu na sprawowanie władzy wyko­nawczej oraz zakres jego kompetencji ze sfery administracji.

Innych organów administracji centralnej i terenowej - rządowej i samorządowej - nie zalicza się do kategorii na­czelnych organów administracji.

Podobne prace

Do góry