Ocena brak

Klasyfikacja definicji wychowania

Autor /Ursus Dodano /31.08.2011

S. Kunowski

  • definicje prakseologiczne, według których wychowanie jest rów­noznaczne z oddziaływaniem wychowawców na wychowanków,czyli z ich „urabianiem";

  • definicje ewolucyjne, upatrujące w wychowaniu proces samorzut­nego rozwoju wychowanka, w tym szczególnie w wyniku nabywa­nego przez niego doświadczenia;

  • definicje sytuacyjne, doceniające uwarunkowania środowiskowew procesie wychowania łącznie z tzw. sytuacjami wychowawczymi;

  • definicje adaptacyjne, podkreślające mniej lub bardziej wymierneefekty wychowania, których wyraźnym przejawem jest przystosowanie wychowanka do słusznych wymagań i oczekiwań społecznych.

K. Olbrycht

  • „świadome, celowe kształtowanie osobowości wychowanka zgodnez przyjętym ideałem";

  • „świadome i celowe wywieranie wpływu na drugiego człowieka"lub jako

  • oddziaływanie na człowieka łącznie z socjalizacją i inkulturacją".

B. Śliwerski

- jednostronne oddziaływanie wychowawcy na wychowanka: świadomie organizowana działalność społeczna, oparta na „stosunku wychowawczym miedzy wychowankiem a wychowawcą, której celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka”; formowanie, kształtowanie, zmienianie czyjejś osobowości, spowodowanie czy wyzwalanie w niej pożądanych zmian;

wyzwalanie „człowieka spod ucisku wszelkiej nieimmanentnej dla niego transcedencji”;

- swoisty rodzaj relacji dwustronnej, w toku którego dochodzi do zwrotnego oddziaływania osób na siebie: praca z człowiekiem i nad człowiekiem przy jego aktywnym współudziale, jako osobą, która znajduje się w stanie dojrzewania i rozwoju;

„szczególna relacja międzyludzka, w której podmiotem i zarazem przedmiotem czynów wychowujących jest osoba”; „szczególny przypadek wzajemnego kontaktu osób, dzięki któremu każda z nich powoli się zmienia”;

- proces zachodzący w środowisku życia człowieka – w wymiarze zjawisk psychospołecznych, dziejowych i kulturowych: życie, czyli proces „zależności wzajemnej pomiędzy jednostką a środowiskiem fizycznym i społecznym, którego funkcją jest najlepsze dostosowanie jednostki do tego środowiska, przez stopniowe wzbogacanie jego doświadczenia”; proces „wrastania jednostki w społeczną świadomość gatunku”; proces, czyli ciąg „zmian prowadzących do nowego stanu fizycznego i psychicznego człowieka”, uważanego przynajmniej czasowo za nowy i zakończony.

Podobne prace

Do góry