Ocena brak

KLASYCZNA KONCEPCJA FILOZOFII

Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011

Według tej koncepcji filozofia jest wiedzą autonomiczną (o własnym przedmiocie i odpowiedniej do niego metodzie), o charakterze naukowym (racjonalnym), a więc intersubiektywnie komu-nikatywną i kontrolowalną, uzyskaną przy uŜyciu jedynie naturalnych zdolności poznawczych człowieka, zabezpieczających w dostateczny sposób jej poznawczą prawomocność. Dotyczy ona tego, co podstawowe i zasadnicze w badanym przedmiocie, ujmuje jego istotę i konieczne uwarunkowania. Jeśli przedmiotem tym jest byt, to filozofia zmierza do poznania ostatecznych racji (przyczyn) jego istnienia i ukształtowania, do istotnościowej analizy tego, co jest. Jeśli przedmiotem tym jest poznanie, to filozofia rozwaŜa ostateczne podstawy wia-rygodności poznania ludzkiego, ostateczne racje (kryteria)  oceny wyników tego poznania jako prawdziwych lub fałszywych.

NowoŜytni zwolennicy klasycznej koncepcji filozofii niekiedy określają jej zadania jako badanie warunków moŜliwości pewnych podstawowych lub szcze-gólnie waŜnych faktów albo tego, co dane (fenomenów). Ponadto przesunęli (co najmniej od Ch. Wolffa) akcent z tego, co faktycznie istniejące, na to, co jest niesprzeczne i tylko moŜliwe. Wreszcie ukształtowali - obok teorii bytu -nową naukę filozoficzną, teorię poznania, której odmienność zadań poznawczych prowadzi do odmienności metod; naczelnym celem teorii poznania jest uzyskanie w sposób w pełni krytyczny, radykalnie niedogmatyczny i uchylający niebezpieczeństwo popełnienia  petitio principii  rozpoznania wartości ludzkiego poznania, zagwarantowania czy uprawomocnienia wiarygodności tego poznania.

JednakŜe w pewnej wersji klasycznej koncepcji filozofii główny akcent pada nie na teorię poznania, lecz na teorię bytu. Filozofia nie jest rejestracją empirycznie danych faktów czy rozwaŜaniem czystych moŜliwości, tego, co jedynie wyobra-Ŝone lub pomyślane, skonstruowane, lecz analizą tego, co istnieje lub co faktycznie dane. Odrębność przedmiotu i metody gwarantuje odrębność i autonomię poznawczą filozofii klasycznie pojętej. Jeśli filozofia podlega jakimś zaleŜnościom i uwarunkowaniom, to mają one charakter przypadkowy lub zewnętrzny i nie wpływają zasadniczo na naturę, treść i wartość wiedzy filozoficznej. Obecnie klasyczna koncepcja filozofii jest przyjmowana i realizowana - na róŜne sposoby! - w tomizmie i kierunkach pokrewnych, w fenomenologii , a takŜe w niektórych odmianach neo-kantyzmu8.

Podobne prace

Do góry