Ocena brak

Klasy i warstwy społeczne w perspektywie stratyfikacyjnej i strukturalnej

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

STRATYFIKACJA SPOŁECZNA

Stratyfikacja społeczna to zróżnicowanie społeczeńśtwa jako całości pod względem dochodu, wykszałcenia, zawodu, pozycji społecznej, prestiżu (Dyoniziak i in. 1997)

Ujęcia współczesne klasy spolecznej

rozumienie klasy w perspektywie stratyfikacyjnej

 • klasy rozumiane są jako poziomy zróżnicowania społęcznego w płaszczyźnie ekonomicznej

 • tak rozumiane klasy są rodzajem warstw i jako takie są częścią układy stratyfikacyjnego spoleczeństwa

rozumienie klasy w perspektywie strukturalnej

 • klasy rozumiane jako części spoleczeństwa postrzeganego w postaci strukturalnie powiązanej całościbyly podstawowymi elementami określającymi kształt struktury społecznej

 • klasy wyróżniane są nie tylko na podsytawie marksowskiego stounku do środków produkcji, ale także wg dodatkowych kryteriów, takich jak kontrola sprawowana nad pracą oraz podział pracy na fizyczną i umysłową

wg badań na reprezentatywnej grupie Polaków (za Dyoniziak, 1997) w Polsce występują klasy – 70% badanych

 • wymiernianie klasy: głównie ronbotników, chłopów oraz inteligencj - 38,5%

 • rzemieślnicy i wolne zawody wymieniane jako osobne zbiorowości społeczne

 • klasa jest tu kategorią analityczną

 • nawiązanie do koncepcji klas Marksa, w której klasy

Warstwa społeczna

Warstwa w ujęciu stratyfikacyjnym

Jako kategoria empiryczna

 • Jest wyróżniana na podstawie kryteriów mierzalnch (wysokośc dochodów mierzona ilością zarabianych pieniedzy, wyskztałcenie mierzone liczną lat na uki i prestiż zawodu)

Jako ogólna kategoria teoretyczna

 • jest jednym z poziomów stratyfikacji rozumianej jako układ grup tworzących hier ze względu na zakres władzy, prestiżu i bogactw ich członów

 • członkowie

Podobne prace

Do góry