Ocena brak

Kim jest farmakolog?

Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012

Farmakolodzy badają oddziaływanie leków na ludzi i zwierzęta.
Obecnie lekarze w swojej praktyce zawodowej mają do dyspozycji setki leków. Tak duża liczba środków farmakologicznych jest produkowana dopiero od pięćdziesięciu lat, dokładnie od wyna­lezienia w 1941 roku penicyliny, pierwszego anty­biotyku. To znaczące odkrycie zapoczątkowało olbrzymi postęp w leczeniu wielu schorzeń. Każde­go roku przemysł farmaceutyczny wydaje ogrom­ne sumy na badania i produkcję leków. W wyniku pracy farmakologów i przemysłu farmaceutycz­nego zajmującego się produkcją leków i nieustan­nym poszukiwaniem nowych środków farmakolo­gicznych, pojawiają się wciąż coraz skuteczniejsze leki. Tak intensywny rozwój nie byłby możliwy bez zastosowania najnowszej technologii, w tym także najnowocześniejszych komputerów o ogrom­nej mocy obliczeniowej. Farmakolodzy szybko docenili możliwości symulacji pewnych reakcji chemicznych i dokładnego analizowania struktury cząsteczkowej nowo odkrytych substancji i związ­ków. Dzięki komputerom oszczędzić można tygo­dnie żmudnych badań.
Olbrzymi wzrost liczby dostępnych leków bar­dzo utrudnia lekarzom i farmaceutom aktualizowa­nie wiedzy na temat cech i właściwości najnow­szych środków farmaceutycznych. Farmaceuta musi wiedzieć, nie tylko jakie jest pożądane dzia­łanie określonego leku, ale także, czy nie wchodzi on w niepożądane reakcje z innymi lekami zaży­wanymi przez pacjenta lub, czy wywołuje jakieś skutki uboczne.

Podobne prace

Do góry