Ocena brak

Kim jest Cudzoziemiec

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Osoba znajdująca się na terytorium państwa, która nie posiada jego obywatelstwa.

Karta stałego pobytu - jest zezwolenie (decyzja adm. wojewody po zasięgnięciu opinii komend. wojew. policji) na pobyt stały cudzoziemca na terytorium RP.

Wiza - zezwolenie na wjazd na terytorium danego kraju (za granicą - konsul, w Polsce - wojewoda).

Ekstradycja - wydanie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przez władze jednego państwa władzom drugiego, które o to wystąpiło.

Wydalenie - zesłanie skazanego, zwłaszcza do odległej, izolowanej miejscowości na pobyt przymusowy.

Deportacja - osoby przebywającej na terytorium kraju nielegalnie.

Podobne prace

Do góry