Ocena brak

Kiedy stosuje się badania screeningowe u dorosłych?

Autor /Egida Dodano /31.01.2012

U dorosłych badania przesiewowe podejmuje się wtedy, gdy przyjdą do lekarza z określonym pro­blemem. Wyniki badań pomagają lekarzowi posta­wić diagnozę albo kontrolować postępy choroby. Na przykład ludziom cierpiącym na choroby serca i naczyń krwionośnych można zalecić regularny pomiar ciśnienia krwi lub EKG. Takie badania zale­ca się także tym, w których rodzinie często wystę­pują choroby kardiologiczne. Biorąc pod uwagę fakt, że dopóki problem nie stanie się bardzo poważny, podwyższone ciśnienie krwi nie cha­rakteryzuje się żadnymi negatywnymi objawami, a jego mierzenie zabiera tylko kilka chwil, wielu lekarzy twierdzi, że wszyscy dorośli powinni mieć regularnie mierzone ciśnienie tętnicze krwi. W nie­których krajach jest ono rutynowo sprawdzane pod­czas każdej wizyty u lekarza, czasami także wraz z poziomem cholesterolu.
Każdy pracownik ma obowiązek przeprowa­dzania regularnych profilaktycznych badań okre­sowych, programem takich badań jest również objęta młodzież szkolna i studenci. Ludzie wyko­nujący zawody wiążące się z dużym ryzykiem dla zdrowia - na przykład górnicy, osoby stykające się w swojej pracy z ołowiem i azbestem, czy też pra­cownicy elektrowni jądrowych - są badani wyjąt­kowo często. Testy mogą być wykonywane w miej­scu pracy lub w specjalistycznej przychodni. Od czasu do czasu przeprowadza się badania masowe. Przykładowo testy na gruźlicę wykonywano nie­gdyś w specjalnie wyposażonych pojazdach jeż­dżących się po całym kraju.

Testy na obecność wirusa HIV.
Oddana w punktach krwiodawstwa krew jest ruty­nowo badana na obecność wirusa HIV (prowadzą­cego do AIDS). W niektórych krajach krew pobra­na w innych celach także jest badana na obecność wirusa HIV, w celu stwierdzenia, jaki procent populacji został dotknięty chorobą. W takiej sytu­acji krew nie jest oznaczona nazwiskiem pacjen­ta, więc nie można odnaleźć osoby, od której pochodzi. Ludzie, którzy chcieliby się dowiedzieć, czy są zarażeni wirusem, muszą sami zwrócić się o wykonanie badań.

Podobne prace

Do góry