Ocena brak

Kiedy przygotowanie przestępstwa jest karalne?

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Przygotowanie jest karalne tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi.

Kodeks przewiduje karalność przygotowania do:

  • wszczęcia wojny napastniczej

  • ludobójstwa

  • zamachu stanu

  • zamachu na jednostkę Sił Zbrojnych

  • przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

  • fałszowania pieniędzy i papierów wartościowych

  • fałszowania dokumentów

  • przestępstw de­zercji lub samouszkodzenia

Decyzja o karalności przygotowa­nia wiąże się ze szczególną wagą dóbr chronionych przez prawo, a także z cha­rakterem przestępstwa, do którego realizacji niezbędne są określone czynno­ści przygotowawcze w formie rzeczowej czy też w porozumieniu z innymi oso­bami. Nie decyduje tu, więc jedynie sama waga chronionego dobra, nie jest, bowiem karalne przygotowanie do zbrodni zabójstwa, gdyż zabójstwa przeważ­nie dokonywane są bez czynności przygotowawczych stwarzających zagrożenie (narzędzia zabójstwa to często przedmioty codziennego użytku).

Przy karalnym przygotowaniu ustawodawca wprowadził instytucję czynnego żalu. Warunkiem zastosowania czynnego żalu w stosunku do sprawcy karalnego przygotowania jest dobrowolne odstąpienie przez niego od czynu zabronionego polegające w szczególności na zniszczeniu przygotowanych środków lub udaremnił wykorzystania ich w przyszłości. W wypadku przygotowania w formie porozumienia, warunkiem bezkarności jest ponadto podjęcie istotnych starań zmierzających do zapobieżenia w dokonaniu czynu zabronionego (art. 17 § 2). Musi to być podjęcie działań świad­czących nie tylko o odstąpieniu od zamiaru popełnienia czynu zabronio­nego, lecz także o zamiarze, aby czyn ten nie został popełniony przez pozostałych uczestników porozumienia.

Do góry