Ocena brak

Kiedy odprawa nie przysługuje pracownikowi

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

1. Który do dnia rozwiązania stosunku pracy przyjął propozycje zatrudnienia w zakładzie pracy przejmującym w całości lub części mienie dotychczasowo zatrudniającego go zakładu pracy albo w zakładzie pracy powstałym w wyniku takiego przejęcia,

2. Który po rozwiązaniu stosunku pracy rozpoczyna działalność na własny rachunek lub w ramach spółki albo spółdzielni w związku z przejęciem określonych składników mienia ruchomego lub nieruchomego zakładu pracy dotyczy również gdy pracownik w chwili rozwiązania stosunku pracy jest wspólnikiem w spółce lub członkiem spółdzielni dokonującej takiego przejęcia.

3. Zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymującemu emeryturę lub rentę albo zatrudnionemu w innym zakładzie pracy w pełnym wymiarze czasu lub w kilku zakładach pracy łącznie w pełnym wymiarze czasu.

4. Prowadzącemu działalność gospodarcza na własny rachunek.

5. Prowadzącemu gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych powyżej 5ha przeliczeniowych albo gospodarstwo stanowiące dział produkcji rolnej w rozumieniu przepisów podatkowych, z którego wysokość podatku rolnego przekracza wysokość podatku z 5ha przeliczeniowych. Odprawa nie przysługuje także, gdy po ustaniu stosunku pracy odwołany dyrektor powołany został na stanowisko tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa lub przejął obowiązki zarządu komisarycznego lub zarządcy przedsiębiorstwa.

Podobne prace

Do góry