Ocena brak

KIEDY MOŻE ZOSTAĆ ORZECZONY ŚRODEK KARNY POLEGAJĄCY NA OBOWIĄZKU NAPRAWIENIA SZKODY? KIEDY SĄD MOŻE ORZEC ZAMIAST NAPRAWIENIA SZKODY NAWIĄZKĘ

Autor /Sylwester Dodano /01.12.2011

Obowiązek naprawienia szkody

 • ważny czynnik wpływający na sądowy wymiar kary (art. 53 § 2 kk), czy w przypadku instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary (art. 60 § 2 kk);

 • art. 46 kk → obowiązek ten przewiduje się w przypadku najistotniejszych statystycznie przestępstw (na wniosek pokrzywdzonego lub innego uprawnionego podmiotu):

 • przestępstwo spowodowania śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdro­wia;

 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

 • przestępstwo przeciwko środowisku;

 • przestępstwo przeciwko mieniu lub przeciwko obrotowi gospodar­czemu;

 • § 2 – możliwość zamiany na nawiązkę;

 • niezależnie od zastosowania jako odrębny środek karny, sąd stosuje ten środek:

 • obligatoryjnie w przypadku warunkowego umorzenia postępowania (art. 67 § 3 kk);

 • fakultatywnie w przypadku warunkowego zawieszenia wykonywania kary (art. 72 § 2 kk);

Zwrot korzyści

 • art. 52 kk → w przypadku skazania lub warunko­wego umorzenia postępowania o przestępstwo przynoszące korzyść majątkową podmiotowi prawa, a popełnione przez sprawcę działającego w jego imieniu/interesie, sąd zobowiązuje ten podmiot do zwrotu w całości lub w części korzyści na rzecz SP, chyba że korzyść ta ulega zwrotowi innemu podmiotowi;

 • środek nie wymieniony w katalogu w art. 39 kk, nie dot. skazanego, a w swej istocie jest najbliższy przepadkowi przedmiotów pochodzących z przestęp­stwa;

Podobne prace

Do góry