Ocena brak

Kiedy do logopedy?

Autor /zofia Dodano /17.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Kiedy do logopedy?

Transkrypt

Kiedy do logopedy?
Opracowanie:
mgr Katarzyna Kusz

Rodzice często niepokoją się, czy rozwój mowy ich dziecka przebiega
prawidłowo. Warto znać etapy prawidłowego rozwoju mowy, aby w przypadku
zauwaŜonych nieprawidłowości skorzystać z pomocy specjalisty - logopedy,
ortodonty, laryngologa.
Etapy rozwoju mowy:
do 1 roku Ŝycia- występuje krzyk, wokalizacja a, o, e, u, y. Dziecko wydaje
pierwsze, nieświadome dźwięki, jest to tzw. głuŜenie. Ok. 6- 7 miesiąca pojawia
się gaworzenie, czyli świadome naśladowanie dźwięków, sylab.
1- 2 rok Ŝycia to okres pojawiania się pierwszych słów : mama, tata, baba.
Dziecko wymawia p, b, m, n, t, d, k, ń, ś, ć.
3 rok Ŝycia to okres intensywnego rozwoju mowy. Słownik wzbogaca się do ok.
1000 słów, malec posługuje się prostymi zdaniami, przyswaja sobie pierwsze
reguły

gramatyczne.

Ma

prawo

do

upraszczania

grup

spółgłoskowych

i zastępowania sz, Ŝ, cz, dŜ przez ś, ź, ć, dź. Wymawia p, pi, b, bi, m, mi, f, fi, w,
wi, j, k, g, h, l. Zastępuje równieŜ r przez l lub j. Mówi np. ziupa, siafa, ciapka,
jowej, lyba…
4 lata- utrwala się s, z, c, dz stosowane teŜ w miejsce sz, Ŝ, cz, dŜ- występuje tzw.
seplenienie fizjologiczne. MoŜe się pojawić r, ale na opanowanie tej
najtrudniejszej głoski dziecko ma jeszcze 2 lata…
Ok. 70 % 5- latków ma wymowę całkowicie zrozumiałą. W izolacji prawidłowo
bywa wymawiane sz, Ŝ, cz, dŜ, r , ale uŜycie tych głosek w mowie potocznej nadal
moŜe być problemem.
6- 7 lat to czas, kiedy powinna być opanowana mowa pod względem
dźwiękowym. Warunkiem prawidłowego przebiegu procesu nauki czytania
i pisania jest prawidłowa wymowa.

Przebieg poszczególnych etapów moŜe następować nieco inaczej w przypadku
kaŜdego dziecka - ma na to wpływ wiele czynników, np. sytuacja rodzinna,
predyspozycje indywidualne, uczęszczanie do przedszkola i inne. Jednak opóźnienie

rozwoju mowy większe niŜ rok, powinno skłonić rodziców do zgłoszenia się na
konsultację do specjalisty.

Co jeszcze powinno zaniepokoić rodziców obserwujących sposób komunikowania się
swoich dzieci ?
obniŜenie ostrości słuchu
brak mowy
niepłynność utrzymująca się ponad 3- 4 miesiące
wymowa międzyzębowa ( wsuwanie języka między zęby w czasie mówienia )
wymowa boczna ( charakterystyczna mowa podobna do mowy Kaczora Donalda
z popularnej kreskówki )
nieprawidłowy zgryz
nieprawidłowa budowa języka
częste choroby górnych dróg oddechowych
mowa bezdźwięczna- zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi
odpowiednikami np. fujek ( wujek), papcia ( babcia) itd.

Wczesne stymulowanie nabywania mowy przez dziecko, jak równieŜ usuwanie
ewentualnej wady jest niezwykle waŜne - ok. 15 roku Ŝycia utrwala się tzw. postawa
artykulacyjna - terapia wówczas jest znacznie utrudniona.

W procesie terapii wad wymowy bardzo waŜną rolę pełnią rodzice. To oni pierwsi
zauwaŜają pewne nieprawidłowości w rozwoju mowy swojej pociechy, współpracują
z terapeutą kontynuując w domu ćwiczenia zaproponowane przez specjalistę. To oni
motywują swoje dziecko do wysiłku, kontrolują postępy i cieszą się kaŜdym
sukcesem dziecka.

Bez aktywnego udziału rodziców w pracy nad pokonaniem wady wymowy
dziecka, wysiłki logopedy mogą okazać się bezowocne.

Podobne prace

Do góry