Ocena brak

KEITEL WILHELM (1882-1946) - feldmarszałek

Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011

Niemiecki oficer, w czasie I wojny światowej walczył na froncie za­chodnim. W latach 1926-33 kie­rował wydziałem organizacyjnym Truppenamtu (sztabu generalnego Reichswehry). Od 1935 do 1938 r. był szefem Wehrmachtsamt w Mini­sterstwie Wojny. W lutym 1938 r. objął stanowisko szefa NaczelnegoDowództwa Wehrmachtu (OKW).22 czerwca 1940 r. osobiście prowa­dził negocjacje na temat zawiesze­nia broni w wojnie z Francją.W lipcu 1940 r. otrzymał stopieńfeldmarszałka. Służalczość wobecAdolfa Hitlera zyskała mu przydo­mek „Lakeitei" (od Lakai - lokaj),a sam Fiihrer mówił o nim, że jest„wierny jak pies".

Brał udział we wszystkich najważ­niejszych naradach dotyczących działań wojennych i podpisywał rozkazy operacyjne. Już 6 czerwca 1941 r. podpisał tzw. Kommissaren-befehl - rozkaz rozstrzeliwania ra­dzieckich komisarzy. 8 września 1941 r. podpisał rozkaz dotyczący traktowania jeńców radzieckich; 16 września tego roku nakazał roz­strzeliwać 50-100 Rosjan w odwecie za każdego zabitego Niemca; 7 grudnia 1941 r. podpisał rozkaz „Nacht und Nebel" („Noc i mgła"), umożliwiając skazywanie na karę śmierci lub wysyłanie do obozów koncentracyjnych obywateli państw okupowanych. Po zamachu na Hitlera 20 lipca 1944 r. przewo­dniczył sądowi honorowemu roz­patrującemu zachowanie niemiec­kich oficerów; orzeczenie wyda­lające oficerów z wojska równało się przekazaniu ich sprawy trybu­nałowi ludowemu, co w praktyce oznaczało wyrok śmierci. 8 ma­ja 1945 r. podpisał w Berlinie (Karlshorst) akt bezwarunkowej ka­pitulacji niemieckich sił zbrojnych. W 1946 r. stanął przez Międzyna­rodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze i za zbrodnie wo­jenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości został skazany na karę śmierci i powieszony 16 paździer­nika 1946 r.

Podobne prace

Do góry