Ocena brak

KBWE / OBWE i jej znaczenie dla bezpieczeństwa Europy

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

Idea KBWE powstała w poł. lat 70-tych, a jednym z inicjatorów jej zwołania była Polska. Propozycje taką zgłosił bowiem w imieniu rządu polskiego minister Adam Rapacki na XIX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1964 r. Stała się ona wkrótce częstym tematem dialogu Wschód-Zachód. Po zakończeniu prac przygotowawczych w 1973 r. rozpoczęły się obrady Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE).uczestniczyły w niej 33 państwa europejskie (bez Albanii) oraz St. Zjednoczone i Kanada.  

Konferencja odbywała się w trzech etapach: spotkanie min. spraw zagranicz. – Helsinki 1973r.; negocjacje na szczeblu ekspertów w Genewie 1973 – 1975r.; spotkanie szefów państw i rządów w Helsinkach 1975r. Wynikiem Konferencji jest przyjęty i podpisany w dniu 1 sierpnia 1975 r.

Akt Końcowy KBWE. Jego treści dotyczyły (tzw. trzy koszyki): -spraw związanych z pokojem i bezpieczeństwem; -współpracy w dziedzinie gospodarki, nauki, techniki i środowiska naturalnego; -współpracy w dziedzinie humanitarnej i innych ważnych sprawach społecznych – kulturze, oświacie, informacji itp.

Największe znaczenie miała część dokumentu pt. „Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w Europie” i zawarta w niej „Deklaracja zasad rządzących wzajemnymi stosunkami między państwami”.

-suwerenna równość i poszanowanie praw człowieka wynikających z suwerenności;

-powstrzymanie się od groźby użycia siły; nienaruszalność granic;

-integralność terytorialna państw; pokojowe załatwianie sporów; nieingerencja w sprawy wewnętrzne;

-poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności; równouprawnienie i prawo narodów do samostanowienia;

-współpraca między państwami;

W grudniu 1994 r. na szczycie w Budapeszcie zmieniono nazwę KBWE na Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Podobne prace

Do góry