Ocena brak

KATOLICYZM I CHRZEŚCIJANIE WSCHODNI

Autor /BolekII Dodano /29.04.2013

Kościoły wschodnie unickie liczyły około 8 milionów wyznawców, podzielonych na kilka patriarchatówi samodzielnych biskupstw.

Rzym i chrześcijański Wschód nie były równomiernie sobą zainteresowane. Pius IX wzywał prawosławnychdo jedności, ale rozumiał to jako podporządkowanie się Stolicy Apostolskiej, co oni z oburzeniemodrzucali. Nadzieje Leona XIII na jedność wiązały się z jego roztropnym działaniem, ale nie mogły byćspełnione w ówczesnych warunkach.

Narodowe Kościoły wschodnie niekatolickie nie miały warunków do rozwoju, jedynie Kościół chrześcijankoptyjskich stanowił wyjątek.

Patriarchaty ortodoksyjne pod tureckim panowaniem nie tylko nie rozwijały się liczebnie, ale były pozbawionemożliwości dokonania wewnętrznych reform swego życia, niektóre zaś istniały dzięki materialnejpomocy spoza Turcji, najczęściej od Cerkwi rosyjskiej.

Wyznania chrześcijańskie w monarchii austrowęgierkiej miały prawnie zagwarantowaną swobodę kultui kościelnej działalności, lecz władze państwowe niechętnie odnosiły się do prawosławnych Słowian zpowodu prorosyjskich sympatii.

Prawosławni w Rosji (około 100 milionów) stanowili największą Cerkiew wśród wschodnich chrześcijan,a choć byli nadal podporządkowani ścisłemu nadzorowi państwa, przeżywali wewnętrzny rozwójreligijny.

Pius IX dokończył pertraktacji podjętych przez poprzednika i zawarł z Mikołajem I konkordat, ale w Rosjidługo go nie ogłaszano.

Polskie manifestacje religijno-patriotyczne w zaborze rosyjskim (rewolucja moralna) poprzedziły PowstanieStyczniowe. Duchowieństwo wzięło liczny udział w przygotowaniu Powstania, potem w jegowalkach i w ponoszeniu represji.

Martyrologium unickiego ludu Podlasia i Chełmszczyzny zaczęło się już po upadku Powstania Styczniowego,a osiągnęło apogeum, gdy dokonano (1875) wyreżyserowanego powrotu unitów do Cerkwiprawosławnej .

Polityka Leona XIII względem Rosji nie ulżyła udręczonym unitom, choć doszło do Porozumienia(1882), dzięki czemu uzupełniono hierarchię katolicką.

Manifest i edykt tolerancyjny Mikołaja II, wymuszony okolicznościami zewnętrznymi, na chwilę przerwałrepresje wobec katolików. Poparcie władz zyskali mariawici, którzy powstali jako polska sekta.

Podobne prace

Do góry