Ocena brak

Kategorie kultury

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

W kulturze rozróżnia się również kategorie. Przez kategorie rozumie się wielkie podstawowe działy kultury globalnej wyodrębnione w ujęciu synchronicznym, a różniące się charakterem składających się na nie elementów w sposób uzasadniający z metodologicznych i teoretycznych wzglądów ich odrębne badanie. Kategorie kulturowe musze być wydzielone w taki sposób, by stanowiły podstawę rozłącznej, ekonomicznej i wyczerpującej klasyfikacji zjawisk społeczno – kulturalnych. Kategorie powinny obejmować zjawiska względnie jednorodnie charakteryzujące się cechami istotnymi, uzasadniającymi ich wyodrębnienie.

Należy podkreślić, że podział na kategorie kultury nie jest podziałem ostrym, dokładnie oddzielającym od siebie poszczególne elementy. Kultura stanowi całość względnie zintegrowaną. Stąd też istnieją pewne związki i zależność (relacje zewnętrz kategorialne). Kategorie są wewnętrznie zróżnicowane i podlegają dalszym podziałom.

Akulturancjaproces zmian kulturowych zachodzący między grupami oraz między grupami a jednostkami reprezentującymi odmienne systemy kulturowe. Towarzyszą jej przekształcenia polegające na adaptacji obcych treści do własnej kultury, eliminacji treści rodzimych, modyfikacji niektórych elementów i tworzeniu treści synkretycznych (łączenia w jedną całość różnych, często sprzecznych poglądów).

Enkulturacja - proces wrastania w kulturę danego społeczeństwa, sprawiający, że jednostka staje się jego integralnym członkiem i nosicielem jego kultury, towarzysyz jej socjalizacja jednostki.

Transkulturacja - proces rozszerzania się elementów jednej kultury na drugą poprzez przejęcie, zapożyczenie, czasem pod przymusem. Najczęściej dochodzi jednak do selekcji i transformacji przeniesionych wzorów.

Dekulturacjaproces społeczny zachodzący w trakcie kontaktów międzykulturowych, poprzez który dochodzi do zubożenia danej kultury, zwykle poprzez zanikanie jej określonych elementów (np. zwyczajów, obyczajów, wzorów zachowań itp.).

Dymorfizm społeczny – dwoistość, ambiwalencja zachowań, która najczęściej występuje w społeczeństwach totalitarnych, monistycznych. Zachowania i deklaracje oficjalne (to, co mówią jawnie) są odmienne od zachowań nieformalnych (ukrytych), które odzwierciedlają prawdziwe sądy i opinie ludzi.

Podobne prace

Do góry