Ocena brak

Kasy mieszkaniowe

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

Jest to wyodrębniona działalność banków polegająca na prowadzeniu imiennych rachunków oszczędnościowo- kredytowych i udzielaniu kredytów kontraktowych.

Jest czynnością bankową, łączącą w jedną całość umowę rachunku oszczędnościowego oraz umowę kredytową. Elementem łączącym te umowy jest cel mieszkaniowy!!

Ma charakter indywidualny, jednak może nastąpić przeniesienie praw i obowiązków posiadacza rachunku na osobę bliską, która nie posiada takiego rachunku. Do osób bliskich zalicza się małżonka, który nie pozostaje z posiadaczem rachunku we wspólności ustawowej, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osobę, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim z posiadaczem rachunku oszczędnościowo- kredytowego.

Jeżeli stosunki majątkowe między małżonkami podlegają wspólności ustawowej, środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowo- kredytowym należą do obojga małżonków, niezależnie od pochodzenia tych środków oraz tego, który z małżonków jest posiadaczem rachunku.

Środki zgromadzone na tych rachunkach są wkładami oszczędnościowymi i nie mogą być przeznaczone na finansowanie innych zobowiązań banków niż związane z działalnością kas mieszkaniowych.

Od tych środków nie jest odprowadzana rezerwa obowiązkowa!

Przychodami kasy mieszkaniowej są:

 • opłaty manipulacyjne od wpłat dokonywanych na rachunki oszczędnościowo- kredytowe

 • odsetki od lokat środków kasy na rachunkach terminowych w bankach

 • wpływy z inwestycji kasy w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP

 • listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne!

Przychody te przeznacza się na pokrycie

 • odsetek od gromadzonych w kasie oszczędności

 • odsetek od pożyczek zaciągniętych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

 • kosztów prowadzenia kasy

 • wynagrodzenia banku prowadzącego kasę w wysokości do 1% wpłat dokonywanych na rachunki oszczędnościowo- kredytowe.

Przychody kasy mieszkaniowej pomniejszone o w.w wydatki przeznacza się w całości na kredyty kontraktowe i utrzymanie bieżącej płynności płatniczej kasy mieszkaniowej.

Bank prowadzący kasę mieszkaniową może również udostępnić środki z innej działalności, a także zaciągać pożyczki w innym banku dla zapewnienia bieżącej płynności płatniczej kasy.

Zawierając umowę o kredyt kontraktowy osoba fizyczna zobowiązuje się do systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej przez czas oznaczony, a bank prowadzący kasę mieszkaniową- do przechowywania oszczędności i udzielania po upływie tego okresu długoterminowego kredytu na cele mieszkaniowe.

Umowę o kredyt kontraktowy należy pod rygorem nieważności zawrzeć na piśmie. Umowa taka zawierać powinna przynajmniej określenie:

 • stron umowy

 • warunków systematycznego oszczędzania

 • wysokości oprocentowania oszczędności

 • zobowiązanie banku do zawarcia umowy kredytowej wraz z ustaleniem istotnych warunków tej umowy

W ustawie określono min. okres systematycznego oszczędzania, który nie może być krótszy niż 36miesięcy licząc od dnia pierwszej wpłaty na rachunek oszczędnościowo- kredytowy w kasie mieszkaniowej. Okres ten wyjątkowo może być skrócony, nie więcej niż o 12 miesięcy, jeżeli oszczędzający wykaże, że na realizację celu mieszkaniowego przeznaczył wkład oszczędnościowy zgromadzony na książeczce mieszkaniowej.

Bank prowadzący kasę mieszkaniową nie ma pełnej swobody w ustalaniu stopy oprocentowania oszczędności gromadzonych na rachunku oszczędnościowo- kredytowym w kasie mieszkaniowej, jak również stopy oprocentowania kredytu kontraktowego.

Oszczędzający jest uprawniony ale jednocześnie nie ma obowiązku skorzystania z kredytu kontraktowego po upływie umownego okresu systematycznego oszczędzania. Na wniosek oszczędzającego kasa zawiera z nim umowę kredytową i udziela kredytu na cele mieszkaniowe. Zawarcie umowy następuje najpóźniej po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o kredyt. Jednak udzielenie kredytu może nastąpić dopiero wtedy, gdy jego spłata została zabezpieczona hipotecznie lub w inny sposób określony w umowie kredytowej. Jeżeli spłata kredytu wraz z odsetkami byłaby wątpliwa z powodu braku zdolności posiadacza rachunku do spłaty kredytu lub braku odpowiedniego zabezpieczenia kredytu, kasa mieszkaniowa może odmówić udzielenia kredytu.

Podobne prace

Do góry