Ocena brak

Karta podatkowa

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011

Charakterystyka

Karta podatkowa jest to najprostsza forma opodatkowania zalecana osobom niedoświadczonym, a więc rozpoczynającym działalność gospodarczą po raz pierwszy. Jako forma opodatkowania jest zamieszczona w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Mr 144 z 1998 r. poz. 930, z późn. zm.).


Integralną częścią ustawy jest załącznik nr 3, zawierający tabelę miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Aktualna tabela stawek podatkowych na rok 2005 została podana jako załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwar­talnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązują­cych w 2005 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 848). Niektóre przepisy dla podatników na karcie podatkowej są określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. - jedno w sprawie prowadzenia ewidencji zatrudnienia (Dz. U. z 2002 r Nr 219 poz. 1838), a drugie w sprawie prowadzenia kart przychodów (Dz. U. z 2002 r. Nr 219 poz. 1839).Zasady

Opodatkowanie w formie karty podatkowej następuje na wniosek podatnika złożony w deklaracji PIT - 16, do 20 stycznia roku podatkowego. Po złożeniu deklaracji podatnik ma możliwość do 14 dni, aby zrzec się z zastosowania karty podatkowej. Również, jeśli do 20 stycznia nie złoży wniosku o zmianę opodatkowania pozostaje on bez zmiany na kolejny rok. Cenna zaleta to minimum biurokracji, która wynika z faktu, że podatnicy są zwolnieni od następujących obowiązków zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z 20 listopada 1998 roku:


  • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • składania zeznań podatkowych,
  • składania deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu,
  • wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Stawki podatku

Stawki podatkowe określane są kwotowo, a ich wysokość uzależniona jest od następujących trzech czynników:

  • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
  • liczby zatrudnionych pracowników,
  • liczby mieszkańców miejscowości w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wysokość podatku jest określana co roku, płatna w comiesięcznych ratach. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, (co niewątpliwie może dziwić), jest ustalana w drodze decyzji naczelnika Urzędu Skarbowego. Moim zdaniem jest to zjawisko subiektywnego, a zarazem mocnego interwencjonizmu państwowego, ponieważ zależy od oceny jednej osoby, która wydaje decyzję na podstawie powyższych kilku czynników. Mimo to z karty podatkowej korzystało w kolejnych latach tysiące podatników i tak:

  • 2000 roku - 220 tys. podatników,
  • 2002 roku - 171 tys. podatników,
  • 2004 roku - 155 tys. podatników.

Trend spadkowy, jaki można zauważyć na podstawie powyższych danych, mówi o braku zainteresowania (opłacalności) tą formą opodatkowania. Poddając analizie kolejne dane tj. wpływy do budżetu z kart podatkowych w roku 2002, które ogółem wynosiły 191,3 mln zł. tj. przeciętnie 1121 zł. na podatnika w skali rocznej (93,42 zł. miesięcznie), a w 2004 roku 131 mln zł. ogółem tj. 71 zł. miesięcznie na podatnika4, rysują również trend spadkowy, mówiący o obniżeniu wpływów budżetowych.


Wysokość podatku w tej formie raz ustalona jest stała i nie zależy ani od wysokości przychodu, ani od dochodu podatnika. Można powiedzieć, że jest to cechą pozytywną (zaletą), gdyż z góry posiadamy informację, ile podatku zapłacimy w skali roku. Z drugiej strony nie mamy wpływu na to, jak wysoki podatek płacimy, ponieważ nie odliczamy kosztów uzyskania przychodów. W tej formie opodatkowania, kup. nie są brane pod uwagę. Możliwości obniżenia stawki podatkowej przedstawia tylko art. 27 powyższej ustawy. Kolejny art. 28 ustawy przedstawia sytuację odwrotną, czyli możliwość podwyższenia stawki podatku. Niewątpliwie jedną z wad jest to, że aby rozliczać się w formie karty podatkowej, należy spełnić szereg warunków dotyczących zarówno formy prowadzenia działalności, jak i liczby zatrudnianych przy działalności osób, co może być uciążliwe.


Osoba fizyczna opodatkowana w formie karty podatkowej, jest zobowiązana na żądanie klienta wystawić faktury i rachunki, oraz do przechowywania kopii tych dokumentów przez 5 lat, co też może zniechęcać. Karta podatkowa ma zastosowanie wyłącznie do działalności prowadzonej w małych rozmiarach, usługowej i wytwórczo-usługowej, gdyż są zatrudnieni pracownicy najemni w liczbie nie większej od ustalonej dla danego rodzaju działalności w przepisach ustawy.


Autor: Dawid Wróblewski
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry