Ocena brak

KARASZEWICZ- -TOKARZEWSKI MICHAŁ (1893-1964) - generał

Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011

Od 1914 do 1918 r. był w Legio­nach Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. Od listopada 1918 r. służył w Wojsku Polskim, gdzie był m.in. dowódcą 19 dywizji piecho­ty w Wilnie, 25 dywizji piechoty w Kaliszu, a od 1932 r. kolejno do­wódcą Okręgu Korpusu III Grodno, VI Lwów i VIII Toruń. We wrze­śniu 1939 r. dowodził grupą opera­cyjną w armii „Pomorze". Bezpośrednio przed kapitulacją Warszawy na rozkaz gen. Józefa *Rómmla przystąpił do tworzenia organizacji podziemnej Służba Zwycięstwu Polski, na czele której stanął, przyj­mując pseudonim „Torwid".

O je­go dalszych losach zadecydowało nieporozumienie, w wyniku którego meldunek wysłany do Naczelnego Wodza Władysława *Sikorskiego dotarł do marsz. Edwarda * Śmigłe­go-Rydza, co Sikorski uznał za zapowiedź kontynuowania przez komendanta głównego SZP przed­wojennego kursu politycznego i zdecydował usunąć go z Warsza­wy, mianując komendantem obsza­ru nr 3 we Lwowie (od stycznia 1940 r. - komendantem obszaru pod okupacją radziecką z siedzibą w Wilnie lub we Lwowie).

Tokarzewski w czasie podróży do Lwo­wa w nocy z 6 na 7 marca 1940 r. został aresztowany przez radziecki patrol graniczny. Po uwolnieniu z więzienia w sierpniu 1941 r. peł­nił funkcje dowódcy 6 dywizji pie­choty i zastępcy dowódcy Armii Polskiej na Wschodzie. Od grudnia 1944 r. do sierpnia 1946 r. był w dyspozycji Ministerstwa Obrony Narodowej i następnie objął do­wództwo II korpusu. Po demobili­zacji w 1947 r. zamieszkał w Lon­dynie.

Do góry