Ocena brak

Kapitał i fundusze banku w formie spółki akcyjnej

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Wnoszony przez założycieli banku kapitał założycielski nie może być niższy od równowartości w złotych 5 000.000 EURO. Przeliczony według kursu średniego ogłaszanego codziennie przez NBP, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia na utworzenie banku w formie sp. akcyjnej. Pokrycie pełnej kwoty kapitału założycielskiego banku w formie S.A powinno być dokonane przed wpisaniem banku do rejestru. Bank w formie S.A powinien mieć wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe

Funduszami własnymi banku są:

  • fundusze podstawowe: wpłacony i zarejestrowany kapitał akcyjny oraz inne tworzone z zysku po opodatkowaniu, z nadwyżek osiągniętych przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej i uiszczanych przez akcjonariuszy dopłat.

  • Fundusze uzupełniające: przyjęte przez bank na okres co najmniej 5 lat środki pieniężne, które zgodnie z umową nie mogą być wcześniej wycofane z banku i w razie upadłości lub likwidacji banku będą podlegać zwrotowi w ostatniej kolejności

Podobne prace

Do góry