Ocena brak

Kanclerz jako szef rządu i faktyczny szef państwa

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

- wyboru kanclerza dokonuje Parlament Związkowy bezwzględną większością głosów, na wniosek prezydenta 

- kompetencje: określanie składu rządu, kieruje jego pracami, ustala wytyczne polityki i jest za nie odpowiedzialny

- wygaśnięcie funkcji kanclerza następuje:

• gdy zbierze się nowy Parlament Związkowy

• przez wybór nowego kanclerza wobec zgłoszenia wniosku o wotum nieufności lub nie udzielenia wotum zaufania

• na skutek rozwiązanie parlamentu przez prezydenta

• poprzez śmierć, utratę osobistych atrybutów potrzebnych do pełnienia funkcji kanclerza, zrzeczenia się urzędu

Podobne prace

Do góry