Ocena brak

Kanały w Anglii

Autor /Darek Dodano /31.01.2012

Kanał Południowy stanowił wzór dla reszty świa­ta. Na podobnych zasadach Francis Egerton zbu­dował kanał Bridgewater ze swej posiadłości ro­dowej Worsley do Manchesteru. Inwestycja ta rozpoczęła epokę budowania kanałów w Anglii, która trwała w latach 1760-1830.
Wpierw połączono kanałami cztery główne rzeki Anglii: Mersey,Trent, Severn i Tamizę. Ka­nały te zbudowano pod kierownictwem Jamesa Brindleya, wykorzystując starą zasadę kanału warstwicowego, unikając większych różnic poziomów. Następnie ten system bazowy rozszerzano o nowe, drogi wodne prostsze {łatwiejsze w eksploatacji. Ostatnią z nich był kanał łączący miasta Birming­ham i Liverpool, oddany do użytku w 1834 roku.
System kanałów Anglii Środkowej opracowy­wany przez Brindleya i jego następców odegrał znaczącą, kluczową wręcz rolę w angielskiej rewo­lucji przemysłowej. Kanały zapewniały możliwość łatwego i taniego transportu dużych ilości ładun­ków masowych,głównie węgla. Brindley budował standardowo na swych kanałach śluzy o długości 21 m, lecz szerokie zaledwie na 2,1 m. Ze wzglę­du na to z kanałów mogły korzystać wyłącznie spe­cjalne wąskie łodzie, zdolne do przewiezienia nie więcej niż 30 ton ładunku.
Ograniczenie to nie było uciążliwe w czasach budowy kanałów, jednak sprawiło, że transport wodny przestał być opłacalny w XX wieku. Przykładowo według norm francuskich minimum opła­calności zapewnia barka 350-tonowa, a europej­skim standardem są barki 1350-tonowe. Właśnie niewystarczająca szerokość angielskich kanałów powoduje, że dziś większa część systemu jest wy­korzystywana wyłącznie do rekreacji, podczas gdy szersze i głębsze drogi śródlądowe Europy po modernizacji z powodzeniem służą jako szlaki przewozu ładunków.
Prawie zupełnie nie wykorzystywana jest dziś również inna droga wodna - rosyjski Kanał Białomorsko-Bałtycki, budowany w latach 1932-33 przez więźniów radzieckich łagrów. Kanał wzno­szono w wielkim pośpiechu metodami właściwie starożytnymi: większość prac prowadzono ręcz­nie, praktycznie nie używano ciężkiego sprzętu. Stąd też by zdążyć na czas w fazie budowy, znacz­nie zmniejszono szerokość i głębokość niektórych części kanału, co uczyniło inwestycję bezużytecz­ną gospodarczo.

Podobne prace

Do góry