Ocena brak

Kalkulacja i jej związek z procesem wytwarzania

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Podstawą kalkulacyjnego układu kosztów jest podział kosztów ze względu na możliwość ich przyporządkowania obiektom odniesienia. Według tego kryterium koszty dzielimy na:

  1. koszty bezpośrednie,

  2. koszty pośrednie.

Kosztami bezpośrednimi są te elementy kosztów, które można przypisać określonym jednostkom odniesienia na podstawie dokumentów źródłowych. Do kosztów bezpośrednich zalicza się:

●materiały bezpośrednie,

paliwo i energię technologiczną,

płace bezpośrednie i narzuty na płace (ubezpieczenia społeczne, fundusze specjalne),

●inne (specjalne) koszty bezpośrednie (narzędzia, przygotowanie produkcji, delegacje pracowników zajmujących się montażem i rozruchem maszyn itp.)

Kosztami pośrednimi są te koszty, które nie mogą być odniesione wprost do określonych jednostek kalkulacyjnych na podstawie dokumentów źródłowych, lub pracochłonność ich przypisania jest zbyt duża.

Koszty pośrednie powstają w fazach zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży, a zalicza się do nich:

  • koszty wydziałowe; płace i narzuty, zużycie materiałów, koszty paliwa i energii, amortyzacja, koszty remontów i konserwacji, inne,

  • koszty ogólnego zarządu; koszty administracyjno-gospodarcze, koszty ogólnoprodukcyjne,

  • koszty zakupu; koszty dostarczenia materiałów i ich składowania, nie objęte ceną materiału,

  • koszty sprzedaży; koszt przewozu, koszty opakowań, koszty reklamy, opłaty za ubezpieczenia.

Typowy układ kalkulacyjny kosztów może się przedstawiać następująco:

1Materiały bezpośrednie.

2.Paliwo i energia technologiczna.

3.Koszty zakupu.

4.Płace bezpośrednie.

5.Narzuty na płace.

6.Inne koszty bezpośrednie.

7.Koszty wydziałowe. Razem17: Koszt wytworzenia.

8.Koszty ogólnego zarządu.

9.Koszt sprzedaży.

Razem 19: Całkowity koszt wytworzenia.

Podobne prace

Do góry