Ocena brak

KADRA PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEGO

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

Poradnie w całym kraju zatrudniały pracowników pedagogicznych, a ogólna ich liczba wynosiła w zależności od sposobu dokonywania wyliczeń:

  • liczba etatów liczona „ze stanowisk” - 5 108,

  • liczba osób liczona „ze stanowisk” - 5 407,

  • liczba etatów liczona „z obowiązków” - 6 886.

W dalszej części raportu wszelkich przeliczeń, związanych z kadrą poradnictwa, dokonywano w opariu o liczbę etatów liczoną „z obowiącków”, tzn. 6 886 etatów, gdyż była ona najbliższa liczbie zatrudnienia pracowników pedagogicznych w ub. roku sprawozdawczym.

Poradnie zatrudniały również lekarzy różnych specjalności, a ich liczba w przeliczeniu na etaty wynosiła 125, a w przeliczeniu na osoby 290. Lekarze zatrudniani byli w niepełnym wymiarze, przeważnie na umowy cywilno-prawne, a liczbę godzin pracy dostosowywano do potrzeb danej placówki. Brali oni najczęściej udział w posiedzeniach Zespołów Orzekających, co jest zapisane w odpowiednich aktach prawnych. W skali kraju liczba etatów oscylowała od 0,70 (woj. lubuskie) do 76 (woj. mazowieckie).

Istotne dla oceny funkcjonowania poradni na terenie kraju wydaje się porównanie potencjalnego obciążenia pracowników pedagogicznych z:

  • liczbą dzieci i młodzieży przyjętych przez poradnie przypadającą średnio na jednego pracownika pedagogicznego (Tabela 4),

  • procentem dzieci i młodzieży przyjętych przez poradnie w stosunku do dzieci i młodzieży w wieku 0-19 wg danych demograficznych.

Potencjalne średnie obciążenie kadry pedagogicznej poradni (liczba dzieci i młodzieży na jednego pracownika pedagogicznego) było bardzo zróżnicowane. Największe występowało w województwach: podkarpackim

(1 769), wielkopolskim (1 635) oraz małopolskim (1 597), najmniejsze natomiast było w województwach: świętokrzyskim (604), lubuskim (932) i łódzkim (1 174). Najbardziej obciążonym potencjalnie specjalistą był logopeda w województwach: wielkopolskim

(13 148), podkarpackim (12 673) i śląskim (12 608), co wynika z faktu zatrudnienia w poradniach zbyt małej liczby logopedów – 1 015 etatów w skali kraju.

W dalszej części raportu zostaną przedstawione dane liczbowe dotyczące faktycznego obciążenia poszczególnych specjalistów rozumianego jako liczba wykonanych diagnoz.

Największe faktyczne obciążenie pracownika pedagogicznego poradni (średnia krajowa – 146) było w województwach: pomorskim (211), łódzkim (201), warmińsko-mazurskim (195), natomiast najmniejsze zanotowano w województwach: świętokrzyskim (44), lubelskim (98) oraz lubuskim (105).

Z zestawienia danych wynika, że najwięcej procentowo dzieci i młodzieży przyjęły poradnie (średnia krajowa – 10,89 %) w województwach: łódzkim (17,11 %), pomorskim (13,95%), mazowieckim (13,73%), najmniej w województwach: małopolskim (7,28 %), świetokrzyskim (7,32 %), podkarpackim (7,82 %).

Analizując dane liczbowe zawarte w powyższych trzech tabelach można stwierdzić, że są one bardzo zróżnicowane:

  • potencjalne średnie obciążenie pracownika pedagogicznego poradni waha się od 604 do 1 769 osób,

  • faktyczne średnie obciążenie pracownika pedagogicznego poradni wynosi od 44 do 212 osób,

  • procent przyjętych dzieci i młodzieży w poszczególnych województwach oscyluje od 7,28% do 17,11%.

  • w województwie świętokrzyskim, zanotowano najniższe, zarówno potencjalne, jak i faktyczne, obciążenie pracownika pedagogicznego, a w poradniach przyjęto procentowo najmniejszą liczbę klientów.

  • w województwie podkarpackim, gdzie występowało najwyższe potencjalne obciążenie pracownika pedagogicznego, procent przyjętych osób był jednym z najniższych w kraju, a faktyczne obciążenie pracownika pedagogicznego było również poniżej średniej krajowej.

Do góry