Ocena brak

Kadencja, sesja, posiedzenie parlamentu

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Kadencjaokres na jaki wyborcy udzielają organowi wybieralnemu pełnomocnictw, i w jakim realizuje on swe zadania funkcjonując w chwilowym składzie pochodzącym z jednych wyborów. Kadencyjność jest koniecznym elementem przedstawicielskiego charakteru Sejmu (Senatu). We współczesnym prawie parlamentarnym kadencja ciał przedstawicielskich wynosi zwykle 4 lub 5 lat.

Kadencja Senatu – w myśl art. 98 ust. 1, 3 i 4 K – jest podporządkowana kadencji Sejmu, a jeżeli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skrócona zostaje jednocześnie kadencja Senatu. Dlatego też wybory do obu izb są zawsze przeprowadzane równocześnie. Zgodnie z art. 98 ust. 1 K Sejm i Senat są wybierane na czteroletnie kadencje. Kadencja Sejmu rozpoczyna się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie. W tym samym dniu rozpoczyna się kadencja Senatu, nawet jeżeli jego pierwsze posiedzenie odbędzie się później. Kadencja Sejmu (a więc i Senatu) kończy się w dniu poprzedzającym dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji.

Przedłużenie kadencji nie jest w zasadzie możliwe na gruncie obowiązującej Konstytucji – jedyny wyjątek może zaistnieć w razie wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych (art. 228 ust. 7).

Skrócenie kadencji Sejmu może nastąpić w wyniku samorozwiązania się (art. 98 ust. 3), a także w wyniku rozwiązania go przez Prezydenta (art. 98 ust. 4).

Posiedzenie Sejmu (Senatu) - plenarne zebranie ogółu posłów odbywające się w terminach ustalonych przez Prezydium Sejmu lub uchwałę Sejmu. Sejm i Senat obradują na posiedzeniach, są to zebrania posłów pod przewodnictwem Marszałka. Ich celem jest rozpatrzenie spraw będących przedmiotem porządku obrad i objętych jednym porządkiem dziennym. Ustala go Marszałek po wysłuchaniu opinii Konwentu Seniorów. W razie niewyczerpania porządku dziennego jednego dnia posiedzenie może zostać przełożone na następny dzień. Posiedzenia są jawne, ale na wniosek Prezydium lub 30 posłów można je utajnić.

Sesja (łac. Sessio = siedzenie) to posiedzenie poświęcone określonej sprawie; narada; obrady; sesja sejmowa to okres, w którym odbywają się posiedzenia plenarne sejmu; to czas obejmujący cykl posiedzeń, obrad.

Podobne prace

Do góry