Ocena brak

Jurysprudencja rzymska

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Drogi rozwoju prawa prywatnego w czasach wczesnej rzeczypospolitej:

  • działalność jurysprudencji

  • ustawodawstwo zgromadzeń ludowych

Jurysprudencja kapłańska kapłani ponficies znali prawo (czynności procesowe – formalne), kalendarzdies fasti (przeciwieństwo dies nefasci)- dzień, w którym można dokonać czynności procesowej. Interpretowali U. XII T. dla podporządkowania jej do zmieniających się realiów życia społecznego, wzbogacając je o nowe instytucje prawa cywilnego.

Jurysprudencja świecka –późny okres republiki – działalność naukowa i interpretacyjna jurystów, ustawy zgromadzeń ludowych, uchwały senatu (charakter zatwierdzający i doradczy). Ius Flavianum - ok. 300 r.p.n.e. Cn. Flavius ujawnił zbiór formuł procesowych i kalendarz –laicyzacja rzymskiego prawa cywilnego;

III w.p.n.e. Tiberius Coruncianius – pierwszy plebejski pontifex maximus rozpoczął nauczać prawa wszystkich zainteresowanych.

Działalność jurysprudencji świeckiej w zakresie respondere – porady prawne, cavere pomoc przy czynnościach prawnych i formalnościach, instruere nauczanie zasad prawa. Stworzyli oni pierwszy logiczny system prawa cywilnego

Leges rogatae – „ustawy uchwalone na wniosek” na zgromadzeniach narodu- populus (kurialnych comitia curiata, centurialne comitia centuriata i trybusowe comitia tributa, te pierwsze najwcześniej wyszły z „użycia”). Procedura :

  • przedstawiciel magistratury cum imperio mający ius agendi cum populo (prawo zwracania się do narodu z wnioskiem) przedstawiał treść wniosku ustawy 24 dni przed zwołaniem zgromadzenia ludowego.

  • w czasie trinundinum (24 dni) obywatele mogli omawiać ten wniosek na zebraniach – contiones.

  • na zgromadzeniu ludowym po odczytaniu treści głosowano o jego odrzuceniu bądź przyjęciu (głosowano w ramach centurii względnie tribus – większość w ramach centurii dawała 1 głos za/przeciw – większość głosów tribus przesądzała o uchwaleniu projektu.

  • moc ustawy nabierał po zatwierdzeniu przez senat auctotitas patrum, później nie było to wymagane, uchwały z góry uważano za zatwierdzone przez senat ante initum suffragium (od 339r.p.n.e.)

Plebiscita – uchwały zgromadzeń plebejuszów – concilia plebis podejmowane na wniosek trybunów ludowych – do 286 r.p.n.e. obowiązywały tylko plebejuszów lex Hortensia – zrównanie polityczne patrycjuszów z plebejuszami.

Renuntiatio ogłoszenie ustawy(plebiscytu). .

Treść ustawy(plebiscytu): praescriptio- wstęp, rogatio – właściwa treść ustawy, sanctio – zagrożenie karą za przekroczenie ustawy. Rodzaje sankcji leges perfectaenieważność czynności prawnej po przekroczeniu ustawy; leges minus quam perfectae - -czynność ważna, karano jedynie sprawcę; leges imperfectae – brak określonej sankcji w ustawie.

Podobne prace

Do góry