Ocena brak

Józef Wybicki „Pieśń legionów”

Autor /Karen Dodano /06.04.2011

 

Józef Wybicki napisał tę pieśń w lipcu 1797 roku dla polskich legionistów. Po III rozbiorze Polski część uczestników powstania kościuszkowskiego uciekła za gra­nicę. Wybicki, początkowo w Paryżu, później we Włoszech, w północnowłoskiej miejscowości Reggio, kierował propagandą w głównej kwaterze Legionów. Tu wła­śnie powstała Pieśń Legionów Polskich..., czyli Mazurek Dąbrowskiego. Począt­kowo miała to być żołnierska piosenka napisana i śpiewana w rytmie mazurka. Tekst został napisany językiem prostym, potocznym. Po raz pierwszy Pieśń... odśpie­wano publicznie w dniu 20 lipca 1797 r., w czasie uroczystości ku czci Jana Henryka Dąbrowskiego, twórcy Legionów. Drukiem po raz pierwszy Mazurek Dąbrowskiego został ogłoszony w Warszawie, w 1806 r., w Kalendarzyku kieszonkowym patrio­tycznym. W 1927 r. Mazurek Dąbrowskiego został uznany, w nieco zmienionej wer­sji, za hymn państwowy.

Pieśń Legionów jest manifestem idei niepodległościowej i wyrazem nowych, romantycznych poglądów na naród. Jest to utwór, który zawiera program politycz­ny Legionów i jest wyrazem wiary w rychłe odzyskanie niepodległości. Autor wspomi­na bohaterów narodowych: Dąbrowskiego, Czarnieckiego, Kościuszkę oraz Napo­leona Bonaparte, którego otaczano w Polsce prawdziwym kultem, z którym wiązano ogromne nadzieje na odzyskanie niepodległości. Wiara w odzyskanie niepodległo­ści, w Dąbrowskiego oraz w błogosławieństwo Boże dla zniewolonej ojczyzny to główne przesłanki utworu. Wiele tu słów o mocy polskiego oręża - szabli, pałasza, kosy, będących symbolami polskich powstań niepodległościowych i zrywów naro­dowowyzwoleńczych. Początek utworu, słowa ,,Jeszcze Polska nie umarła, /Kiedy my żyjemy" to wyraz przekonania, że utrata niepodległości jest tylko chwilowa, że wkrótce Polska znowu będzie wolnym i niepodległym krajem.

Podobne prace

Do góry