Ocena brak

JĘZYK SFORMALIZOWANY

Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012

 

JĘZYK SFORMALIZOWANY ang. formalized language, for mai language; fr. langage formalisee; nm. formalisierte Sprache, Formalisiertesprache

metod. —> Język (2B) sztuczny, spełniający następujące warunki:

  1. istnieje pełna lista wyrażeń elemen­tarnych, czyli wyrazów tego języka, zwa­na jego —> słownikiem lub —> alfabetem;

  2. sformułowane są dokładrue reguły składni, czyli reguły konstruowania wy­rażeń złożonych, co pozwala o dowol­nym wyrażeniu złożonym z wyrazów da­nego języka rozstrzygnąć w sposób pew­ny, czy jest ono, czy też nie jest poprawnie zbudowane.

Język naturalny, np. polski, nie spełnia pierwszego z tych warunków, ponieważ na skutek dokonujących się w nim nie­ustannie zmian (zapożyczanie wyrazów, zanikanie jednych, a pojawianie się in­nych) nie o każdym wyrazie da się roz­strzygnąć, czy należy do tego języka w je­go aktualnie obowiązującej wersji. Analo­giczna nieokreśloność zdarza się w odnie­sieniu do reguł składni języka naturalne­go: natrafia się w nim na wyrażenia, o których trudno rozstrzygnąć, czy są poprawnie zbudowane; tego rodzaju niejasności nie ma w językach sformalizo­wanych.

Jeżeli wyrażeniom języka sformalizowa­nego przypisze się określone —> denotacje (2), to język taki nazywa się językiem sformalizowanym zinterpretowanym (por. np. interpretacje —> algebry Boole'a III: logiczną, teoriomnogościową itp.).

Podobne prace

Do góry