Ocena brak

Jednostki pomocnicze samorządów gmin i miast

Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011

Przez jednostkę pomocniczą gminy rozumie się lokalną wspólnotę samorządową mieszkańców części gminy. Rada gminy ustanawia i uchwala statut jednostek pomocniczych. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również miasto położone na terenie gminy.

Jednostki pomocnicze nie posiadają osobowości prawnej.

Sołectwo w przypadku gminy wiejskiej lub wiejskiej części gminy miejsko-wiejskiej może, ale nie musi mieć identyczne granice jak wieś. Może obejmować kilka wsi, ich przysiółków a także kolonii i osad. Lub odwrotnie - jedna wieś może być podzielona na kilka sołectw.

Podobne prace

Do góry