Ocena 5.0 1 głos

Jednostka budżetowa i zasady jej gospodarki finansowej

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Jednostki budżetowe ( art.20 u.f.p) są to jednostki, które pokrywają wydatki bezpośrednio z budżetu a dochody w całości przekazują na rachunek budżetowy (budżetowanie brutto). Powoływane są przez Ministra, Kierownika Urzędu Centralnego, wojewodę. Samorządowe jednostki budżetowe powołują organy stanowiące j.s.t. Jednostka budżetowa działa na podstawie statut. Jej działalność finansowa opiera się na jej planach finansowych. Organ, który tworzy j.b. określa jej statut, jej likwidację łączenie jednostek, itp.

W razie likwidacji o majątku decyduje organ, który ją likwiduje. Jednostki budżetowe, reprezentują Skarb Państwa, w swojej działalności nie osiągają dochodów (STATIO FISCI), nie mają osobowości prawnej, mogą tworzyć gospodarstwa pomocnicze, mogą gromadzić środki w ramach funduszu motywacyjnego i mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Przykłady jednostek budżetowych to: urzędy władzy oraz administracji rządowej i samorządowej, urzędy statystyczne, prokuratury, sądy, trybunały, areszty, więzienia, jednostki wojskowe, policji i straży pożarnej, szkoły, internaty i świetlice, jednostki utrzymania dróg, zarządy gospodarki wodnej, domy pomocy społecznej.

Ustawa o finansach publicznych przewiduje 3 formy, w ramach których gospodarka budżetowa rozluźnia się;

a) Rachunki dochodów własnych – dawniej środki specjalne, gromadzone przez jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych, mogły być przeznaczone na wydatki jednostki budżetowej z tytułu (art. 22 ust. 1 u.f.p.) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź w użytkowanie lub z tytułów opłat za udostępnianie dokumentów lub (art.22 ust.1) za opłaty za przeprowadzenie egzaminów, certyfikatów.

Decyzję o R.D.W. podejmuje kierownik jednostki budżetowej, a drugim przypadku potrzebna jest zgoda Ministra , Kierownika Urzędu Centralnego, wojewody. W j.s.t. kierownicy podejmują decyzję. Przeznaczenie środków z R.D.W. – tylko na cele, które chciał spadkodawca, odszkodowanie za uszkodzone mienie może być przekazane tylko na remont, naprawę tego mienia, środki te nie mogą być przeznaczone na wynagrodzenia.

b) Fundusze motywacyjne – art..23 u.f.p. – środki finansowe gromadzone przez państwowe jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych z części dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnienia przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń, Środki te przeznaczone będą na nagrody dla pracowników aparatu skarbowego, celnego, policji.

c) gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych

Podobne prace

Do góry