Ocena brak

JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

 • (SAE), podpisany 1986r.

 • Stał się integralną częścią Traktatów Rzymskich.

 • Dotyczy: zakończenia do 1993 r. procesu tworzenia wspólnego rynku, czyli Jednego Rynku Europejskiego, oraz utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej, która umożliwiłaby swobodny przepływ kapitału, dóbr, usług i ludzi.

 • Dotyczy: wprowadzenie, obok istniejącej zasady jednomyślności, procedury tzw. głosowania większością kwalifikowaną, jeżeli chodzi o decyzje podejmowane w Radzie Ministrów

 • Dotyczy: wprowadzenie tzw. procedury współpracy, która wzmocniłaby pozycję Parlamentu wobec Rady Ministrów w procesie podejmowania decyzji legislacyjnych dot. utworzenia wolnego rynku (bo: deficyt demokracji we WE i od 1970 wolne wybory do PE)

 • Ustalono skład powstałej w 1974 r. Rady Europejskiej: przewodniczący KE, 1 członek KE, ministrowie spraw zagranicznych, szefowie państw członkowskich. RE nie stała się jeszcze organem WE tylko powiązano ją instytucjonalnie z innymi organizacjami. Miała się spotykać 2x do roku.

 • Wzmocniono kompetencje Komisji Europejskiej.

 • Przy ETS powstaje sąd pierwszej instancji.

 • Wyznaczono nowe dziedziny współpracy.

 • Wprowadzono zasadę subsydiarności (na początku tylko do ochrony środowiska).

 • Wciąż brakuje wspólnej polityki i unii gospodarczo-monetarnej wyzwanie 2 poł. lat ’80.

Podobne prace

Do góry