Ocena brak

Jakość produkcji.

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

Produkowane wyroby oceniane są pod względem ich jakości i nowoczesności.

Jakość produktu ma podstawowe znaczenia dla zapewnienia konkurencyjności szczególnie przy eksporcie, ponieważ na rynku światowym liczą się produkty najwyższej jakości i posiadające certyfikaty. Jakość produktu jest to zespół określonych cech decydujących o stopniu przydatności użytkowej produktu.

Do podstawowych cech jakości należą:

 1. Techniczne (sprawność, wydajność, niezawodność).

 2. Użytkowe ( łatwość obsługi , uniwersalność).

 3. Estetyczne ( kształt, kolor, styl)

 4. Ekonomiczne (koszt eksploatacji , cena , wytrzymałość, energooszczędność).

Weryfikacja jakości wyrobu następuje na rynku i produkty nieodpowiedniej jakości są eliminowane z rynku.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacji – sformułowała zasady systemu sterowania jakością w zespole 5 norm: serii ISO- 9000, które mają swoje odpowiedniki w polskich normach oznaczonych symbolami PN-EN 29000 – 29004.

Podmioty gospodarcze które wdrożyły system zarządzania jakością mogą wystąpić z wnioskiem do polskiego Centrum Badań i Certyfikacji o przyznanie certyfikatu jakości.

Certyfikat jest świadectwem dokumentującym zdolność przedsiębiorstwa do zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości dostarczonych wyrobów. Posiadanie certyfikatu jest niezbędne jeżeli produkt danej firmy ma sprostać konkurencji i zapewnić sobie zbyt na rynku zagranicznym.

Zbyt wyrobów gotowych.

W warunkach gospodarki rynkowej i konkurencji sprzedaż produktów jest zadaniem wiodącym i stanowi podstawę wszelkich działań w przedsiębiorstwie. Wymiana produktów i usług dokonuje się poprzez rynek.

Do podstawowych zadań pracowników działu sprzedaży i marketingu należy:

 1. analiza rynku zbytu

 2. zawieranie umów i realizacja dostaw

 3. wybór kanałów dystrybucji produktów

Warunkiem podejmowania trafnych decyzji związanych ze sprzedażą wyrobów jest posiadanie pełnej informacji o rynku.

Badanie rynku obejmuje następujące zadania:

a)analizę popytu

b)ocenę konkurencji

c)kanały dystrybucji i ocenę reklamy

W badaniach rynku można korzystać z materiałów własnych (dane z księgowości o sprzedaży, zapasach) oraz materiałów zewnętrznych (GUS, informacja statystyczna, informacje w czasopismach specjalnych).

Wyróżnia się dwie podstawowe grupy metod analizy:

1)metody statystyczne w oparciu o dane z ewidencji i statystyki

2)metody bezpośredniego sondażu rynku (ankiety, wywiady, obserwacje rynku).

Analiza popytu obejmuje również badanie czynników kształtujących popyt .

Do podstawowych czynników wpływających na popyt na dobra i usługi należą:

a)dochody pieniężne ludności

b)ceny produktów i usług

c)indywidualne preferencje nabywców

d)czynniki kulturowo psychologiczne np.: moda, tradycje, zwyczaje, reklama

Znajomość obecnego i przyszłego popytu jest ważna przy uruchamianiu nowych produkcji. Ocena konkurencji jest istotna ponieważ pozwala ustalić głównych konkurentów, ich udział w rynku, ceny, środki reklamy.

Organizując sieć dystrybucyjną należy uwzględnić :

a)kanały dystrybucji tj. liczba ogniw pośredniczących przy sprzedaży

b)dobry poziom obsługi nabywców

c)koszt dystrybucji

producent ma możliwość korzystania z różnych form zbytu:

1)dystrybucja bezpośrednia – występuje przy kooperacji, przy sprzedaży wysyłkowej i przy sprzedaży produktów rolnych

2)dystrybucja pośrednia - P-D-K występuje w sieci supermarketów, domów towarowych oraz przy sprzedaży nietrwałych produktów żywnościowych.

3)P- hurt-K np.: sprzęt AGD i inne trwałe

4)P-hurt-D-K (klasyczny-dotyczy masowych towarów standardowych)

Angażując pośredników(hurt, detal, akwizytorów) wydłuża się kanał dystrybucyjny , wzrastają koszty pośrednictwa ale dociera się do większej liczby odbiorców.

W zależności od produktu i rynku stosuje się dystrybucję intensywną przy produktach masowych codziennego zakupu, selektywną przy artykułach wybieralnych, lub wyłączną przy produktach specjalnych rzadko nabywanych gdy decyduje marka np.: komputery, samochody. W celach dystrybucji konsumenci korzystają z pośrednictwa dealerów, agentów lub akwizytorów.

Dealer reprezentuje producenta lub pośrednika dokonując kupna sprzedaży produktu we własnym imieniu ale na rachunek zleceniodawcy na prowizję.

Akwizytor to etatowy pracownik producenta lub pośrednika który pozyskuje nabywców zbierając zamówienia.

Najbardziej opłacalną dystrybucją jest handel bez sklepu, polegający bezpośrednio na dostarczeniu produktu do konsumenta poprzez wysyłkę lub sieć indywidualnych dystrybutorów. Sprzedaż produktów odbiorcom wymaga podjęci następujących działań :

 1. złożenie oferty

 2. zamówienie i potwierdzenie przyjęcia zamówienia

 3. wysłanie produktu do odbiorcy

 4. faktura i rozliczenie dostawy

 5. załatwienie reklamacji

Oferta jest to wiążąca propozycja sprzedaży na określonych warunkach skierowana do potencjalnych odbiorców. Przyjęcie oferty może wiązać się z negocjacjami jej warunków np.: ceny, warunków dostawy, płatności.

Realizacja dostaw może odbywać się na warunkach :

 1.  
  1. loco- magazyn dostawy lub stacja nadania(koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa odbiorca)

  2. franco – magazyn odbiorcy lub stacja odbioru(koszt transportu i ubezpieczenia pokrywa dostawca

Są dwie formy zapłaty:

a)gotówkowa

b)kredytowa

płatność gotówką jest dla dostawcy korzystna, natomiast dostarczenie na kredyt wiąże się z ryzykiem i ważne jest sprawdzenie wiarygodności kupującego. Wiarygodność zależy od zdolności płatniczej kupującego oraz od uczciwości kupieckiej. W stosunku do nowych klientów wskazane jest zbieranie informacji o kondycji finansowej firmy. Informacje te można uzyskać z rejestrów sądowych, z Izb przemysłowo handlowych.

Rozpoczęły działalność wywiadownie gospodarcze zajmujące się zawodowo zbieraniem i udzielaniem informacji o zdolności finansowych firm. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe lub braki ilościowe dostarczonych produktów i pracownicy działu sprzedaży są zobowiązani do przyjmowania i załatwiania reklamacji. Spór rozstrzyga Sąd Gospodarczy i Krajowa Izba Gospodarcza. W przedsiębiorstwach występują zapasy wyrobów, które nie powinny być zbyt duże (angażują środki finansowe) ani zbyt małe. W dużej części firm zapasy są nadmierne co wynika z braku popytu i błędu w zarządzaniu. dokumentacja zbytu obejmuje między innymi: oferty, zamówienia, awizo, zawiadomienie o odbiorze, listy przewozowe(konosamenty) specyfikacje wysyłkowe, faktura i polisy ubezpieczeniowe. Organizacja działu sprzedaży i marketingu zależy od wielkości przedsiębiorstwa, typu produkcji i rodzaju produkowanych wyrobów.

Podobne prace

Do góry