Ocena brak

JAKIE ZNASZ ZASADY SĄDOWEGO WYMIARU KARY?

Autor /Sylwester Dodano /01.12.2011

Wymierzenie kary lub środka karnego następuje zgodnie z zasadami sądowego wymiaru kary oraz zgodnie z ustawowym wymiarem kary, który określa granice kar za poszczególne przestępstwa.

Z art. 53 kk można wyprowadzić ogólne i szczegółowe dyrektywy sądowego wymiaru kary.

Ogólne dyrektywy sądowego wymiaru kary ( art. 53§1 kk):

- stopień społecznej szkodliwości czynu

- cele zapobiegawcze i wychowawcze kary

- potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa

Z art. 3 kk wynika podstawowa zasada, iż kary i środki karne należy stosować z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w szczególności z poszanowaniem godności człowieka.

Szczegółowe dyrektywy sądowego wymiaru kary ( art. 53§2 kk):

- motywacja i sposób zachowania sprawcy

- popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim

- rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcę obowiązków

- rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa

- właściwości i warunki osobiste sprawcy

- sposób życie przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie po jego popełnieniu

- staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie

- zachowanie pokrzywdzonego

Dodatkowa dyrektywą szczegółową wskazaną w art. 53§3 kk jest pozytywny wynik mediacji między pokrzywdzonym, a sprawcą lub ugoda między nimi osiągnięta w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem.

Podobne prace

Do góry