Ocena brak

Jakie znasz zasady kształcenia? Podaj ich charakterystyki

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

Zasada kształcenia – to ogólne normy postępowania dydaktycznego nauczyciela i działalności uczniów wynikające z podstawowych prawidłowości procesu dydaktycznego, których przestrzeganie zapewni lepszą realizację zakładanych celów kształcenia ogólnego. Postępowanie dydaktyczne będzie skuteczne, jeśli będzie zgodne z zasadami, prawidłowościami wykrytymi w procesie dydaktycznym.

Rodzaje zasad:

A. Uświadamianie uczniom celów i zadań kształcenia

zadaniem nauczyciela jest mobilizowanie uczniów do nauki

należy uświadomić cele i zadania kształcenia

pozytywna motywacja uczenia się

dostosowanie poziomu pracy do zdolności uczniów

podawanie informacji w zrozumiałej formie

urozmaicenie metod pracy

stosowanie środków dydaktycznych

wiązanie nauki szkolnej z życiem

B. Poznawanie nowych faktów

poznawanie poprzez rzeczywistość

poznawanie poprzez słowo drukowane lub mówione

poznawanie poprzez bezpośrednie zetknięcie

poznawanie za pomocą środków poglądowych

poprzez obserwację-zamierzone planowe spostrzeganie przedmiotów i zjawisk. Obserwacja powinna być odpowiednio przygotowana-> nauczyciel formułuje cel, zadania, sposób obserwacji natomiast uczeń notuje wyniki, spostrzega, formułuje wnioski

istota żywego słowa”

C. Nabywanie nowych pojęć

podobieństwa, różnice, zastosowanie pojęć

pojęcie odzwierciedla ogólne cechy rzeczy i zjawisk

kształtowanie pojęć ma charakter złożony, jest rezultatem świadomego wysiłku myślowego

D. Poznawanie prawidłowości i systematyzowanie wiedzy

utrwalenie wiedzy

wyróżniamy:

1. Prawidłowości I rzędu-> wykrywanie i formułowanie prawidłowości proste z łańcuchów pojęć

2. Zestawienie kilku prawidłowości które może prowadzić do wykrycia nowej prawidłowości

w wykrywaniu formułowanie prawidłowości istotną rolę odgrywa obserwacja , doświadczenia i wiedza

E. Przechodzenie od teorii do praktyki

wiedza ma znaczenie, gdy potrafi się ją wykorzystać w życiu codziennym

umiejętności- zdolność posługiwania się nabytą wiedzą

nawyk

F. wykonywanie zadań praktyczno-wytwórczych

praktyka posiada duże walory poznawcze i wychowawcze,

pozwala lepiej zapamiętać i zrozumieć wiadomości,

pobudza działającego ucznia do aktywności intelektualnej, sprzyja rozwojowi samodzielności,

praktyka jest źródłem poznania, weryfikuje poznanie i służy przekształceniu rzeczywistości,

aby przynosiło coś korzyść.

G. sprawdzanie i ocena osiągnięć

sprawdzanie osiągnięć uczniów i usuwanie braków:

społeczne-proces dydaktyczny jako proces społeczny podlega społecznej kontroli

psychologiczne-wynika z potrzeb orientacji przedmiotu

dydaktyczne- wykrywanie i usuwanie luk, doskonalenie procesu nauczania odpowiedzialność, rzetelność

kontrola- badanie aktualnego i poprzedniego stanu wynik początkowy i końcowy usprawnienie działania

ocena

  • adekwatna ocena stan faktyczny

  • obiektywna

  • wyczerpująca

  • sprawiedliwa ocena kształtuje autorytet nauczyciela i dalej mobilizuje ucznia

Podobne prace

Do góry