Ocena brak

Jakie znasz rodzaje operacji bankowych?

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Operacje bankowe - stosunki umowne zachodzące miedzy bankiem i klientem, w których bank oferuje swoje usługi, a klient jest usługobiorcą. Operacje te są połączone z określonymi świadczeniami na rzecz klienta (np. depozyt) lub na rzecz banku (np. kredyt). Operacje bankowe są wykonywane przy wykorzystaniu rachunku bankowego.

Kwalifikacja operacji bankowych może być dokonywana w zależności od zastosowanych kryteriów. Najczęściej stosowany jest tzw. klasyczny podział na:

- czynne (aktywne) - działania polegające na wykorzystaniu zgromadzonych środków na różne cele czyli lokowanie środków własnych i powierzonych przez klientów (depozytariuszy) np. udzielanie kredytów, gwarancji bankowych; do 15% funduszy własnych banki mogą lokować fundusze w akcjach, także do 15% w nieruchomościach, lokowanie w obligacjach Skarbu Państwa.

- bierne (pasywne) - polegają na wykonywaniu czynności prowadzących do zwiększenia sumy środków banku (przyjmowanie depozytów), ponadto polegają na emisji własnych papierów wartościowych, przyjmowaniu lokaty od innych banków, zaciąganie kredytu refinansowego od Banku Centralnego.

- pośredniczące (usługowe) - bank wykonuje operacje na zlecenie, rachunek i ryzyko klienta np. dokonywanie rozliczeń między podmiotami, pośredniczenie w obrocie papierami wartościowymi, zarządzanie portfelowe, prowadzi działalność biur maklerskich (dealer - kupuje i sprzedaje papiery wartościowe na własny rachunek (bank ma dochód), broker - kupuje i sprzedaje papiery wartościowe na zlecenie klienta, pobiera prowizję od tego)

Podobne prace

Do góry